EUROOPA-NIMEKIRI

Euroopa kultuuri otsingul

EUROOPA-NIMEKIRJA eesmärk on äratada inimestes vaimustust Euroopa vastu. Avalik tähelepanu langeb hetkel rohkem finants-, valuuta- ja majandusküsimustele. See juhib kõrvale teistest ja püsivamatest küsimustest, nagu näiteks fantaasia puudumisest meeltega tajutavama Euroopa osas, mille näo määravad rohkem tema kodanikud.

Koos „Deutschlandradio Kultur’i“ ja ajalehega DIE WELT reageerib Goethe-Instituut sellele kriisile. Eesmärgiks on teha Euroopa paljudele inimestele tajutavaks ning ühiselt luua platvorm, kus nad võivad kaasa kujundada oma nägemust kultuurilisest Euroopast.

30 Goethe-Instituuti Euroopas ning ELi naabermaades ja (potentsiaalsetest) liitujamaades küsitlevad inimesi Euroopa kultuuri kohta.

EUROOPA-NIMEKIRI peab leidma uued vastused vanadele küsimustele: kuidas me tajume endid ise väljaspool rahvusriikide piire, mis hoiab meid koos ja mis pilk avaneb meist naabritele.

Kuidas tajute Teie Euroopat? Milline on Teie pilk Euroopale? Mis on Teie silmis Euroopa tähtsaimad kultuurisaavutused? Euroopa kultuuriküsimused on “Euroopa meelelaadi” peegeldus ja ühtlasi see alus, millel arutleda tulevase Euroopa kujundamist.

Nii loodame saada vastuseid küsimusele, mis väärtus on Euroopal (analüüs). Arutelu Euroopa asjus omandab ühtaegu kultuurilise tahu (kommunikatsioon). Meile on eriti tähtis Euroopast huvitatud kodanike kaasatõmbamine (osalus).

Projektil on neli astet:

Küsitlus
Küsitlus toimun 21. märtsil 2013 simultaanselt online kõigi osalevate Goethe-Instituutide kodulehekülgedel nii saksa kui vastava maa keeles. Küsitakse nii Euroopa tähtsaimate kultuurisaavutuste kui nende põhjuste kohta, mis lasevad Euroopal kui kultuuri- ja eluruumil paista näiliselt nii ligitõmbavana.

Kommentaarid
Lõpuks kommenteerivad tulemusi vastavate maade prominendid. Kommentaarid avaldatakse meie veebileheküljel ja samuti meie meediapartnerite „Deutscchlandradio Kultur’i“ ja DIE WELTi poolt. Aga siin ei leia kuulmist ainult kuulsadhääled, vaid ka võrgukogukonda kutsutakse alates 2013. aasta juunist tulemusi kommenteerima.

Loovlaborid
Loovtöökodades tegelevad ca 20 noorukit asjatundlikul juhatusel tulemustega ning tõlgendavad neid kunstiliselt. Osalejad ja sündinud tööd rikastavad lõpukonverentsi.

Konverents
Projekti lõpetab 2014. aasta kevadel lõpukonverents osalevate maade intellektuaalide, poliitikute ja kunstnikega, kes varem on juba tulemusi kommenteerinud. Eriti tähtis on töökodades osalenud noorukite ja nende kunstiliste tulemuste kaasamine, et seeläbi Euroopa kultuurikaanonit kogetavaks teha.

Saksamaa nimekiri

Mida arvab Euroopa Saksamaast? Vastused 18 riigist.

Goethe-Institut

Tutvuge rohkem Goethe-Instituudi tegevusega