Literatura ve všech formách

Konkrétní poezie v mezinárodním kontextu

Výstava „Poetry goes art & vice versa“
(foto: © Bettina Brach)

Umělecko-literární hnutí konkrétní poezie vzniklo ve stejnou dobu na čtyřech různých místech. Jedním z jeho nejvýznamnějších představitelů v Německu byl Franz Mon, jehož dílo dodnes ovlivňuje umělce při práci s jazykem.

V konkrétní poezii – jejímž cílem již není něco „popsat“, nýbrž vystačit si s jazykem jako materiálem – se uměleckým materiálem stávají písmena, slabiky, hlásky či slova. Nástrojem konkrétní poezie byl psací stroj. V něm vznikaly konstelace, jednoslovné básně či ideogramy.

Konkrétní poezie se zrodila téměř současně na konci 50. let minulého století v okruhu Eugena Gomringera ve Švýcarsku, na základě aktivit skupiny Noigandres v Brazílii, v rámci Vídeňské skupiny v Rakousku a v okruhu Öyvinda Fahlströma ve Švédsku. V Německu se o její rozvoj v 60. letech 20. století zasloužil Franz Mon (ročník 1926).

Předmětem výstavy Poetry goes Art & vice versa, která byla v roce 2011 k vidění v brémském muzeu Weserburg a na jaře roku 2012 v Muzeu konkrétního umění v Ingolstadtu, byl vznik a mezinárodní vývoj konkrétní a vizuální poezie od konce 50. let minulého století do současnosti. Pro ty, kteří výstavy propásli: V publikaci Poesie – Konkret / Poetry – Concrete vydané v němčině a angličtině, je zdokumentováno mezinárodní sympozium uspořádané v době konání výstavy.

Nakladatelství jako uzel

V dílech texte in den zwischenräumen (1961) a zur poesie der fläche (1963) vytvořil Franz Mon významné teoretické texty z oblasti konkrétní poezie. Jeho první publikace artikulationen (1959) – programový text konkrétní poezie – vycházela z experimentování s jazykem v 50. letech 20. století.

V roce 1962 založil nakladatelství Typos, které existovalo do roku 1971. Za mezinárodní věhlas vděčí Mon rovněž publikování zásadních děl k otázkám písma a obrazu. Vydával knihy Dietera Rotha či časopis o umění Dé-coll/age Wolfa Vostella a distribuoval v Evropě publikace newyorského nakladatelství Dicka Higginse Something Else Press, které vzniklo roku 1966.

Ústředním stylotvorným prostředkem a propojujícím uměleckým prvkem v díle Franze Mona je koláž. On sám charakterizuje své obrazy jako koláže z pásků, recyklované, centrované, trhané koláže a koláže z verzálek, obrazy-objekty a obrazy ze slov. Z tohoto principu vycházejí jak Monovy vizuální textové obrazy, tak i jeho literární práce a umělecká díla pro rozhlas.

Od konkrétní k digitální poezii

Pro práce, které se odlišují vizuálními prvky, se mezinárodně vžilo označení vizuální poezie, které Mon užívá rovněž pro své textové obrazy. Nejvýznamnější aktivity konkrétní a vizuální poezie sahaly až do 80. let 20. století. Řada umělců, která se zabývala konkrétní a vizuální poezií, se intenzivně zamýšlela i nad otázkami designu a tvaru – například Eugen Gomringer. Na druhou stranu navázalo mnoho reklamních grafiků na nápady umělců v oblasti práce s písmem a jazykem. Ještě dnes je možno objevit v reklamních inzerátech četné repliky konkrétní a vizuální poezie.

Konkrétní a vizuální poezie se mimo jiné přenesla do rozhlasu, přičemž velkou zásluhu na tom měly také experimentální rozhlasové hry Franze Mona. Z tvarového kánonu konkrétní poezie vycházejí rovněž filmy, například Poema (1979) Paulo Brusckyho či The End (1997) Timma Ulrichse a performance jako Actual Clemente Padína.

Z tohoto tvarového kánonu vznikla mimoto fónická poezie a rovněž akustická a umělá poezie, mající svůj základ v počítačových textech. Od poloviny 90. let minulého století se v návaznosti na ně rozvíjela digitální poezie s internetovými texty, internetovou literaturou a internetovým uměním. K dědictví konkrétní poezie v širším slova smyslu lze počítat také slam poetry. Za jednu z jejích nevýznačnějších německých představitelek platí dnes ostatně také Nora Gomringerová,
dcera Eugena Gomringera.
Anne Thurmann-Jajes
je teoretička umění a vedoucí Centra pro studium uměleckých publikací při muzeu Weserburg v Brémách.

Copyright: Goethe-Institut e. V., Internet-Redaktion
srpen 2012

Máte otázky k tomuto článku? Napište nám!
Mail Symbolinternet-redaktion@goethe.de
odkazy k tématu