Kuraatorilt

Kuraatorilt

Näitus gateways. Kunst ja võrgukultuur esitleb kunstnikke, kelle teosed analüüsivad tingimusi võrgustatud ja kasvaval määral meedia vahendatud maailmas. Kõige erinevamal viisil on pakutud kunstiteostel teemaks ligipääsud (gateways) meie digitaalselt võrgustatud kultuuri toimimis- ja kogemusruumidele.

Mobiilsus ja konnektiivsus on tänapäeva võrguühiskonna mõõtuandvad aspektid ja tunnusmärgid, laptop ja smartphone on infoajastu domineerivad kaasaanded. Nad pakuvad igal ajal ja kõikjal kontakti maailma hõlmava digitaalse võrguga ning ligipääsu sellele, mis koosneb andmetest ja infost, katab meie tegelikkust otsekui teise nahana ja vermib ka seda, kuidas me tajume meid tegelikult ümbritsevaid asju. Ühenduses GPSi, RFIDi, GISi ja teiste geoinfosüsteemidega võimaldavad mobiilsed tehnoloogiad panna ajaliselt kattuma tegelik ja virtuaalne ruum. Andmeile pääseb ligi igast paigast ja nii saab infot täpse geograafilise asukoha, toodete ja palju muu kohta. Ka internet on edasi arenenud ja kujutab endast mobiiltelefoni kõrval ühte kesksetest osalusmeediumidest. Sõna Web 2. 0. üritab kokku võtta neid muudatusi, mis on lasknud võrgul saada meediumiks, kus kasvaval määral loovad sisusid kasutajad ning kus inimesed võrgustuvad ja kommunitseerivad globaalsetes online-gruppides. Üleskutseks on „Löö kaasa!“ ja juba aastaid on pidevalt kasvav globaalne online-ühistu tegevuses piltide ja videote üles laadimisega online-portaalidele, blogide või twitter-uudiste kaudu oma tegevuse ja arvamuste ilmutamisega, või virtuaalse kaubanduse arendamisega vahetusbörssidel. Arvutimängud, Second Life või sellised online-portaalid nagu Facebook või MySpace pakuvad võimalust globaalseks võrgustumiseks. Oma potentsiaalidega ruumi ja ühiskonda kujundada vermib võrgukultuur meie tänapäeva ühiskonda.

Näitus gateways esitleb teoseid, mis käsitlevad teemasid nagu kommunikatsioon ja võrgustumine ning peegeldavad digitaalse meedia tekitatud ühiskondlikke muudatusi globaalses võrgukultuuris. Näituse üks aspekte valgustab avaliku ruumi rekonfigureerimist seeläbi, et infosfäär ja geograafiline ruum aina enam kattub. Kunstnikud küsivad, milline on lokatiivse meedia potentsiaal luua ligipääsu ruumidele ja ühistutele ning osutada alternatiivsetele võrgustumisvõimalustele ulatuslikult tarbimisele orienteeritud ühiskonnas. Mobiilseid tehnoloogiaid kasutatakse selleks, et teha harjumatul viisil nähtavaks ja kogetavaks nähtamatu andmevõrgustik. Kunstilised interventsioonid ei piirdu seejuures mitte ainult virtuaalse ruumi andmete visualiseerimisega, vaid ka võimalusena tuua nähtavale allasurutud teadmised – ligipääsuna (gateway) infole.

Erinevate küsimuseasetustega näidatakse, millised tagajärjed on kasvaval võrgustumisel meie tegudele, tajule ja maailma kogemisele. Kunstilises dialoogis kogu digitaalse sfääri tähendusega pole esmajärjekorras tegu mõtlemisega tehnoloogia kui sellise asjus, vaid tema kui sotsiomajandusliku nähtuse mõju vaatlemisega. Nii seisab küsimuse kõrval, kuidas muutub ruum ja kuidas ta kasvavalt infoga kattub, ka küsimus selle kohta, kuidas tekib see „ise“, mille teke leiab aset ka olemasolevate võrkude sees ja nende abil. Prantsuse filosoof Michel Serres räägib sellest, et uued kommunikatsioonivormid toovad kaasa ka uue kuju inimolemisele. Kuidas käitub inimene muutunud maailmas, kus sõna „privaatsus“ omandab uue tähenduse ning kus isiklikud võrgusüsteemid ja digitaalsed seosed annavad fundamentaalset lisa individualiseeritud elumaailmale. Võrgustatud kultuuris on info vähem üksikute andmetöötlusüksuste toode, kui nendevaheliste võrgusuhete tulemus.

Gateways tähendab ligipääsu – ligipääsu ruumidele, infole, andmevõrgustikele või -ühistutele. Informaatikas tähendab gateway vahendamisseadet andmete konverteerimiseks, lõikepunkti erinevate võrgutüüpide vahel, mis võtab enda peale erinevate meediumide digitaalse transkodeerimise. Sarnaselt selle vahendamisfunktsiooniga digitaalsel tasandil tematiseerivad näitusel näha olevad tööd andmete transkodeerimist resp andmete ja nende väärtustamise ülekandmist uutesse tähendusseostesse. Näha olevad kunstnikupositsioonid kasutavad lokaalse ja globaalse võrgustamise võimalusi, et luua ligipääsu infole ning aktiivselt sekkuda poliitilisse ja ühiskondlikku arengusse. 21. sajandi meediakunst ei piirdu seejuures mediaalse formaadiga, vaid mõtestab seda tähendust, mis on uutel tehnoloogiatel ühiskondlikele muudatustele kasvavalt mediaalse verminguga maailmas. Näitusel võib seda kogeda kõige erinevamates kunstilistes formaatides – kas kuvarile või võrgule toetuvate installatsioonide, interaktiivsete või skulpturaalsete environment’ide varal või kuni soundwalk’ini ulatuva lokatiivse meedia kasutamise teel jms.

Näitus gateways näitab Euroopa kunstnike noore põlvkonna uusi kunstivorme ja eksperimentaalset kunsti, mis kasutavad kõige erinevamaid meediaformaate ning elektroonilisi võrgusüsteeme ja mobiilseid tehnoloogiaid meediumidena, et kutsuda publikut aktiivselt osalema ning pakkuda neile uusi tajukogemusi. Seetõttu ei ole näitus näha mitte ainult KUMUs, vaid ka Tallinna linnaruumis, kus tema jätkuna pakutakse interventsionistlikke aktsioone, audiovisuaalseid installatsioone / walks või muid formaate.

gateways. Kunst ja võrgukultuur
KUMU Tallinn, 13. mai – 25. september 2011
Sabine Himmelsbach

Jooksev info näituse gateways kohta