Dialogpunkt in Erbil

هةوليَر

دةيالؤط ثونكت دؤييض كة بة واتاى (بنكةى وتوويَذى ئةلمانى) ديَت لة هةوليَر كرايةوة لة ريَكةوتى 23/11/2008 دا.لةدواى بةغدا ئةمة دووةمين بارةطاى دةيالؤط ثونكتى ئينستوتؤتى طؤتةية لة عيَراق، كة دةكةويَتة ناو بارةطاى كؤمثانياى ئةلمانى .MAN/Terramar بؤ ميوانانى كة سةردانى دةيالؤط ثونكت دةكةن ئةوا زانيارى هةمةلايةنةو ميديايى دةربارةى ئةلمانيا و زمانى ئةلمانى ثيَشكةش دةكريَت. ئةم بارةطاية ميونداريت دةكات بؤ فيَربوون و وتوويَذو ياخود تةنها بؤ طةران و بةدوواداضون.وة بةخيَرهاتنى مامؤستايان و قوتابيان و كؤضبةرةطةراوةكانى ئةلمانيا و طشت ئةوانةش دةكات كة بايةخ بة زمان و كةلتورى ئةلمانى دةدةن. لة دةيالؤط ثونكت دةتونن ذمارةيةكى زؤرى هةمةجؤرى ويَذةيى و كارى نووسين لة بوارةكانى ميَذوو و كةلتوور و كؤمةلطاو سياسةت ، وة لةطةل ئةدةبياتى منالان و فةرهةنطةكانى زمانةوانى وةدةست بهيَنن. جطة لةمانةش سى دى تازةو كلاسيكى ميوزيكى ئةلمانى و لةطةل ذمارةيةكى زؤرى فيلمى هةمةرةنط و فيلمى ديكؤميَنتى لةبةردةستداية كة دةتونن تةماشى بكةن يان طويَى بؤبطرن. بؤ قوتابيانى ئةلمانى ئةوا كةرستةكانى فيَربوونى زمانى ئةلمانى وةك زمانى بيَطانة لةبةردةستدايةبؤ فيَربوون. وةضةند كؤمثيوتةريَك كة بةستراوة بة ثرينتةرو هيَلى ئينتةرنيَت لةطةل تةلةفيزيؤن كة بةستراوةية بة سةتةلايت كة بةمانة كؤتايى بة خزمةتطوزاريةكانمان ديَت.

بؤ ثةيوةنديكردن

 دةيالؤط ثونكت دؤييض Dialogpunkt Deutsch

لةريَطاى طولَان MAN/Terramar لةناو بارةطاى

لةتةنيشت دةزطاى ضاثةمةنى ئاراز

هةوليَر تةلةفؤن:009642244947 يان009642244998

Mail Symbol arghandiwal@erbil.goethe.org ثؤستةى ئةلةكترؤنى

سةرثةرشتيار: باوان وحيد

كاتى سةردان: رؤذانة جطة لة هةينى لة كاتذميَر 1400 بؤ 1800

    Fikrun wa Fann

    The Goethe-Institut’s cultural magazine promoting the dialogue with the Islamic world.
    Fikrun wa Fann is also available as an e-paper.