ეს მწვერვალია. Das Goethe-Zertifikat C2: GDS

01.01.2012-დან Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ცვლის გოეთეს სერტიფიკატების მანამდე არსებულ სამ გამოცდას: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) და Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ითვალისწინებს უმაღლ;ესი დონის გერმანული ენის ცოდნას და შეესაბამება საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს ექვსსაფეხურიანი სკალის მეექვსე და უმაღლეს საფეხურს - C2.

გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში თქვენ შეძლებთ:

  • წაკითხულისა და მოსმენილის ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე გაგებას
  • სხვადასხვა ზეპირსიტყვიერი და წერილობითი წყაროებიდან ინფორმაციის გაგებას, საკუთარი აზრის დასაბუთებას და ახსნა–განმარტების ჩამოყალიბებას
  • აზრის სპონტანურად, გარკვევით, თავისუფლად, ზუსტად და მცირე ნიუანსობრივი განსხვავებებით გადმოცემას
დამატებითი ინფორმაცია და მასალები იხილეთ:
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

დამატებითი ინფორმაცია

კალენდარი
გოეთეს ინსტიტუტი

Mein Weg nach Deutschland

A website for learners of German with games, videos and useful information about life in Germany

გერმანული ენის შესწავლა და სწავლება

გოეთეს ინსტიტუტის ინტერნეტ-პორტალი

Start Deutsch 1

ვადები და რეგისტრაცია