ეს მწვერვალია. Das Goethe-Zertifikat C2: GDS

01.01.2012-დან Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ცვლის გოეთეს სერტიფიკატების მანამდე არსებულ სამ გამოცდას: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) და Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ითვალისწინებს უმაღლ;ესი დონის გერმანული ენის ცოდნას და შეესაბამება საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს ექვსსაფეხურიანი სკალის მეექვსე და უმაღლეს საფეხურს - C2.

გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში თქვენ შეძლებთ:

  • წაკითხულისა და მოსმენილის ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე გაგებას
  • სხვადასხვა ზეპირსიტყვიერი და წერილობითი წყაროებიდან ინფორმაციის გაგებას, საკუთარი აზრის დასაბუთებას და ახსნა–განმარტების ჩამოყალიბებას
  • აზრის სპონტანურად, გარკვევით, თავისუფლად, ზუსტად და მცირე ნიუანსობრივი განსხვავებებით გადმოცემას
დამატებითი ინფორმაცია და მასალები იხილეთ:
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

დამატებითი ინფორმაცია

კალენდარი
გოეთეს ინსტიტუტი

Mein Weg nach Deutschland

Do you have questions about living in Germany? In this section you can find direct answers to many questions on the themes covered under “Living in Germany”: such as Work, Shopping or Health.

გერმანული ენის შესწავლა და სწავლება

გოეთეს ინსტიტუტის ინტერნეტ-პორტალი

Start Deutsch 1

ვადები და რეგისტრაცია