CÁC HOẠT ĐỘNG

Trong mục này, bạn có thể tìm các nguồn dành cho giáo viên và phụ huynh đi kèm theo rất nhiều bộ phim tại Liên hoan phim Khoa học. Đây là các trò chơi và thí nghiệm tại chỗ có thể được làm trước hoặc sau khi tham dự liên hoan để cho các trải nghiệm được phong phú hơn.

Các hoạt động này sẽ vẫn được lưu sau liên hoan và chúng tôi hy vọng có thể xây dựng mục này qua các năm, vì vậy xin hãy vào xem thường xuyên để được cập nhật các ý tưởng để khám phá các nội dung được đề cập đến.

  Bug Technology

  Download Symbol Cloth Water Race
  (PDF, 249 KB)
  Download SymbolIn-and-Out Egg (PDF, 224 KB)
  Download SymbolInsect Engineer (PDF, 249 KB)
  Download SymbolPopsicle Stick Water Race (PDF, 229 KB)
  Bugs – Nature’s Little Superheroes

  Download SymbolIn-and-Out Egg (PDF, 224 KB)
  Download SymbolInsect Engineer (PDF, 249 KB)
  Download SymbolPopsicle Stick Water Race (PDF, 229 KB)
  Checker Can – The Transportation Check

  Download SymbolFriction and Wheels
  (PDF, 227 KB)
  Download SymbolMotor Go
  (PDF, 210 KB)
  Download SymbolMake it Jump
  (PDF, 239 KB)
  Checker Tobi – The Climate Check

  Download SymbolHot Ice
  (PDF, 238 KB)
  Checker Tobi – The Robot Check

  Download SymbolMotor Go (PDF, 822 KB)
  Connected Seeds

  Download SymbolGarden of Curiosity (PDF, 232 KB)
  Download SymbolHydroponic Garden (PDF, 488 KB)
  Drone in Greenland

  Download SymbolChain Reaction Stick Spring (PDF, 237 KB)
  Download SymbolMotor Go (PDF, 822 KB)
  Earth to Future – The City in the Year 2121

  Download SymbolCreate a Flow (PDF, 245 KB)
  Download SymbolGarden of Curiosity (PDF, 232 KB)
  Download SymbolHome-Made Fertilizer (PDF, 255 KB)
  Download SymbolHydroponic Garden (PDF, 488 KB)
  Download SymbolMotor Go (PDF, 210 KB)
  Download SymbolPopsicle Stick Water Race (PDF, 229 KB)
  Download SymbolRecycled Bottle Garden (PDF, 383 KB)
  Download SymbolSolar Car (PDF, 225 KB)
  Full Proof – Salt

  Download SymbolGrow Salt Crystals (PDF, 193 KB)
  House of Little Scientists – Beehive

  Download SymbolHoney Honey Yummy (PDF, 249 KB)
  House of Little Scientists – Water Permeability

  Download SymbolLet’s Flow (PDF, 229 KB)
  Download SymbolPermeabasketball (PDF, 204 KB)
  I Got It! - Global Warming

  Download SymbolHot Ice
  (PDF, 238 KB)
  Kids Science Series – Moon

  Download SymbolMoon Dance (PDF, 220 KB)
  Download SymbolTidal Race (PDF, 237 KB)
  Kids Science Series – Rain

  Download SymbolLet’s Flow (PDF, 229 KB)
  Migrating Birds – Scouts of Distant Worlds

  Download SymbolIn-and-Out Egg (PDF, 224 KB)
  Download SymbolParachute Race (PDF, 243 KB)
  nine-and-a-half: Ew, Insects? – Siham Tries the Food of the Future

  Download SymbolLess Now, More Tomorrow
  (PDF, 280 KB)
  Download SymbolCow or Bug?
  (PDF, 246 KB)
  Download SymbolFavorite Freaky Food
  (PDF, 243 KB)
  nine-and-a-half: Green Wonder – Can Algae Save the Climate?

  Download SymbolGarden of Curiosity (PDF, 232 KB)
  Download SymbolHot Ice (PDF, 238 KB)
  nine-and-a-half: Nothing Goes without Codes – Why Programming is the Language of the Future

  Download SymbolBinary Code Necklace (PDF, 259 KB)
  nine-and-a-half: The Super Tree – Johannes Discovers the Wood of the Future

  Download SymbolGarden of Curiosity (PDF, 232 KB)
  Playdate: Whistle While You Escape

  Download SymbolWhistle Hide-and-Seek
  (PDF, 188 KB)
  Show with the Mouse - Paper from Elephant Dung

  Download SymbolDung Recycling Units (PDF, 457 KB)
  Treasures of the Earth: Metals

  Download SymbolHeat Race (PDF, 206 KB)
  Download SymbolLight Me Up (PDF, 222 KB)
  Zapata's Science

  Download SymbolHot Ice (PDF, 238 KB)
  Zero Gravity – Mission in Space

  Download SymbolGarden of Curiosity
  (PDF, 232 KB)
  Download SymbolHydroponic Garden
  (PDF, 488 KB)
  Download SymbolRecycled Bottle Garden
  (PDF, 383 KB)
  Download SymbolSolar Car
  (PDF, 225 KB)
  Download SymbolParachute Race
  (PDF, 243 KB)

   Science Film Festival Experiments with Joachim Hecker

   • Science Film Festival Experiments - Episode 1 - Shrinking Mugs
    Shrinking Mugs
    Episode 1
   • Science Film Festival Experiments - Episode 2 - Sparklers Burn Underwater
    Sparklers Burn Underwater
    Episode 2
   • Science Film Festival Experiments - Episode 3 - Mickey Mouse Voice
    Mickey Mouse Voice
    Episode 3
   • Science Film Festival Experiments - Episode 4 - Cooking Styrofoam
    Cooking Styrofoam
    Episode 4
   • Science Film Festival Experiments - Episode 5 - Microwave Fun
    Microwave Fun
    Episode 5
   • Science Film Festival Experiments - Episode 6 - Oxyhydrogen Explosion
    Oxyhydrogen Explosion
    Episode 6
   • Science Film Festival Experiments - Episode 7 - Bottle Divers & Hydraulics & Pneumatics
    Bottle Divers & Hydraulics & Pneumatics
    Episode 7
   • Science Film Festival Experiments - Episode 8 - Paper Cooking Pot
    Paper Cooking Pot
    Episode 8
   • Science Film Festival Experiments - Episode 9 - Bimetal Made of Paper
    Bimetal Made of Paper
    Episode 9
   • Science Film Festival Experiments - Episode 10 - Burning a Coin
    Burning a Coin
    Episode 10