2008

2008

Vào năm 2008, Liên hoan Phim Khoa học đã la rộng đến 20 địa phương tại Thái Lan và thu hút được 8.000 người tham dự. Chủ đề năm nay giới thiệu chủ đề rộng về "Giáo dục giải trí về Khoa học" và liên hoan đã tối ưu hóa nét đặc trưng của nó để phản ánh tới nhóm đối tượng có sự quan tâm nhiều nhất tại liên hoan: học sinh và sinh viên.