2553

ในปี พ.ศ. 2553 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีความประสงค์ที่จะขยายตัวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เทศกาลฯเริ่มมุ่งเน้นหัวข้อการจัดงานไปในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ธีมของการจัดงานในปีนี้คือ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" โดยมีผู้เข้าชมทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 130,000 คน ประกอบด้วยผู้เข้าชมจำนวน 88,000 คนในประเทศไทย 12,500 คน ในประเทศอินโดนีเซีย 9,500 คน ในประเทศกัมพูชาและ 20,000คน ในประเทศฟิลิปปินส์