2010

2010

Vào năm 2010, Liên hoan Phim Khoa học tiếp tục những nỗ lực phạm vi khu vực thông qua việc tổ chức các phiên bản tại In-đô-nê-xia và Phi-líp-pin. Liên hoan bắt đầu trọng tâm trong nhiều năm về Biến đổi Khí hậu với chủ đề của năm nay là "Đa dạng sinh học". Sự kiện thu hút 130.000 người tham dự ở Đông Nam Á, trong đó có 8.000 người tại Thái Lan, 12.500 tại In-đô-nê-xia, 9.500 tại Cam-pu-chia và 20.000 tại Phi-líp-pin.