Liên hệ

Viện Goethe Hà Nội
TS. Almuth Meyer-Zollitsch
56-58 Nguyễn Thái Học
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
meyer-zollitsch@hanoi.goethe.org
www.goethe.de/hanoi

Impressum