Heinrich Heine

Các bản dịch

Tuyển thơ Heinơ - Ausgewählte Gedichte
Sách song ngữ Đức Việt
Dịch giả: Nguyễn Khắc Khoa
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 13x19 cm, 143 trang


Thơ tình Heinrich Heine
Nguyên bản tiếng Đức: Liebesgedichte
Dịch giả: Trần Đương
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ
Năm xuất bản: 2008


    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.