Học tiếng Đức: Luyện tiếng Đức trên web

 ©
Bạn muốn luyện tiếng Đức online? Xin hãy truy cập vào các trang luyện tiếng online của chúng tôi:
 
Chúng tôi có nhiều bài tập, mẫu bài tập, thông tin về các diễn đàn chat và forum về việc học tiếng Đức cũng như nhiều tài liệu khác, như về đất nước con người Đức.

Link-IconHọc tiếng Đức: Luyện tiếng Đức trên web

Link-IconKiểm tra trình độ tiếng Đức trên Web

MARKT online   deutsch

Tiếng Đức dành cho nghề nghiệp - các bài text từ báo chí kinh tế với các ấn bản online

Học tiếng Đức ở Đức

Các khóa tiếng Đức của Viện Goethe