Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Götz Aly: Europa gegen die Juden. 1880-1945 © S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2017

Götz Aly
Europa gegen die Juden. 1880-1945

Sekulární antisemitismus měl, jak vyplývá z panoramatické studie Götze Alyho zabývající se nepřátelstvím vůči Židům v Evropě po roce 1880, jiné, hlubší motivy. Vzrůstající nenávist vůči židovským menšinám byla důsledkem nacionalistických hnutí, vyrůstajících na troskách hroutících se velkých multietnických útvarů: Ruska, Osmanské říše a Rakouska-Uherska. V nových, mladých státech, od Řecka až po Maďarsko a Polsko, se počátkem 20. stoleté šířil agresivní nacionalismus, který diskriminoval a potlačoval vše, co bylo jiné.více ...
Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016

Ulrich Beck
Die Metamorphose der Welt

Když mnichovský sociolog Ulrich Beck v lednu 2015 nečekaně zemřel, pracoval právě na knize zkoumající, jak změny klimatu ovlivňují a proměňují náš pohled na svět. Po Beckově smrti dokončila knihu jeho žena Elisabeth Beck-Gernsheim spolu s vědeckými souputníky autora. ( …) Zároveň je výsledek co do stylu a obsahu nepochybně pravým Beckem: vyznačuje se pro něj typickou zálibou v silných prohlášeních, vytváření konceptů, pestrobarevné metaforice. (…) Smutné okolnosti spojené s vydáním tohoto díla vybízejí vnímat „Die Metamorphose der Welt“ (Metamorfóza světa) jako intelektuální odkaz: jako poslední velkou diagnózu současné společnosti z pera nejvýznamnějšího německého diagnostika.více ...
Karl Heinz Bohrer: Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Karl Heinz Bohrer
Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie

Na počátku je Jürgen Habermas. Je to první jméno, které se v této pozoruhodné knize objevuje; mnohá další budou na následujících 540 stranách následovat. 34letý literární redaktor listu Frankfurter Allgemeine Zeitung navštíví 37letého profesora filozofie, jehož osobně nezná, aby se v rozhovoru s ním připravil na reportáž o studentských povstáních v Západním Berlíně. To se odehraje v roce 1967, kdy je Spolkové republice teprve osmnáct let a Habermas je již novou hvězdou německých intelektuálů. Karl Heinz Bohrer, tak se onen redaktor jmenuje, poprvé zažívá myslitelovu „nečekanou, rtuťovitou spontánnost“, jež na něj udělá nesmazatelný dojem.více ...
Otfried Höffe: Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016

Otfried Höffe
Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen

Zřejmě nejlépe pochopíme, oč jde, uvědomíme-li si, že sám autor patří ke klíčovým osobnostem současné politické filozofie. Jeho – občas podceňovaný – význam spočívá ve schopnosti vytvořit ze suverénních znalostí západní tradice krok za krokem jednak politickou antropologii a dále filozoficky komplexní doktrínu a na nich posléze vybudovat souhrnnou, normativní politickou filozofii, založenou na teoretických principech – filozofii, což je třeba zdůraznit, jež dokáže formulovat adekvátní současný model určený pro politiku globalizovaného světa 21. století.více ...
Peter von Matt: Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur © Carl Hanser Verlag, München, 2017

Peter von Matt
Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur

Kdyby v literatuře existovalo něco jako absolutní hudební sluch, Peter von Matt by jím musel disponovat. (…) Nyní přichází s novou knihou. Jmenuje se „Sieben Küsse“ (Sedm polibků). Zní to jako pohádka a pohádková také je. O sedmi polibcích pojednává stejný počet kapitol. Ale emeritní profesor univerzity v Curychu samozřejmě coby vypravěč opisuje široký oblouk a před očima a hořícími tvářemi čtenářů rozvíjí obrovské historické panorama věnované líbání v literatuře. (…)více ...
Joachim Radkau: Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017

Joachim Radkau
Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen
in Deutschland von 1945 bis heute

Obzor potemňuje, budoucnost se zdá být vyčerpaná. A nevypočitatelná. Dokonce i Němci, jak zjistili demografové, hledí novému roku vstříc s utlumenými nadějemi. Přesto je role budoucnosti i v dobách politických zemětřesení a zlomených nadějí hned několikanásobně obsazená. (…) Budoucnost, o níž píše Radkau, leží v nejmladší minulosti: Z nejzapadlejších zdrojů dal dohromady, které prognózy, vize a omyly určovaly v Německu od konce války v roce 1945 očekávání kladená v budoucnost, na Východě i na Západě.více ...
Heinz Schilling: 1517. Weltgeschichte eines Jahres © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Heinz Schilling
1517. Weltgeschichte eines Jahres

Rok 1517 neznamená pouze Martina Luthera, který v provinčním hnízdě usilujícím o vzestup, zvaným Wittenberg a ležícím „na hranicích civilizace“, jak sám napsal, publikoval svých 95 tezí, čímž v konečném důsledku rozštěpil svou vlastní církev. Rok 1517 byl nesmírně mnohovrstevnatou dobou plnou rozporů, formovanou na jedné straně novými začátky a na druhé straně obavami. (…) Byly to drsné, tvrdé, brutální, nebezpečné časy, v nichž průměrná délka života činila právě 30 let. Epidemie, přírodní katastrofy, závislost na dobré úrodě, to vše ohrožovalo lidi, kteří měli navíc doslova pekelný strach z ďábla – ať šlo o rolníky, mnichy jako Luther, patricije nebo regenty.více ...
Daniel Schreiber: Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen © Hanser Berlín Verlag, Berlín, 2017

Daniel Schreiber
Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen

„Zuhause“ (Doma) je elegantně napsaná inspirativní meditace o složitém konceptu domova ve světě, který se pro mnoho lidí stává stále více a více děsivým. A zároveň jde i o rekonstrukci autorovy vlastní snahy nalézt místo, jež by pro něj mohlo znamenat něco jako stabilitu a pouta. Dnes, v dobách globalizace a uprchlické krize, žije 250 milionů lidí v zemi, v níž se nenarodili, připomíná Schreiber. Proto se podle něj bude domov stávat stále více „imaginárním místem, ve stejné míře reálným jako vnitřním, spirituálním či sociálním“. Stejně rozmanité jsou otázky, které jeho esej klade: Může cizí jazyk nabídnout domov?více ...
Jörg Später: Siegfried Kracauer. Eine Biographie © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Eine Biographie

Kracauer byl fyziognomik, expert na obrazy a ony „povrchové jevy“, které svým čtenářům ozřejmoval pomocí kulturní filozofie inspirované fenomenologií. Pravda, kterou Kracauerovy texty hledají, je zcela evidentní; musíme ji ale chtít vidět a, jsme-li filozofy, také umět říct, co vidíme. Kracauer, který na tomto poli dosáhl značného mistrovství, byl samouk. Třebaže jako mladý muž pravidelně navštěvoval berlínské přednášky Georga Simmela, třebaže si po desetiletí dopisoval s Theodorem W. Adornem a Walterem Benjaminem, nebyl to filozof v akademickém slova smyslu.více ...
Barbara Stollberg-Rilinger: Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Barbara Stollberg-Rilinger
Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit

Po čtyři desetiletí, od roku 1740 až do své smrti v roce 1780, vládla habsburskému impériu sahajícímu od Čech až po severní Itálii žena: Marie Terezie. Všechna genderová klišé tak byla vystavena tvrdé zkoušce. Žena, která přece musela být slabá a potřebovala pomoc, obstála v mužském světě knížat a králů, ba co víc: Marie Terezie určovala svou reformní politikou a absolutistickým nárokem na moc ráz celé éry. (…)
Německá historička Barbara Stollberg-Rilinger (…) ji popisuje jako nám spíše cizí ženu z nesmírně vzdáleného světa pozdního baroka.více ...
Peter Walther: Hans Fallada. Die Biographie © Aufbau Verlag, Berlín, 2017

Peter Walther
Hans Fallada. Die Biographie

Život Rudolfa Ditzena, který se proslavil pod pseudonymem Hans Fallada, je jednou z největších záhad německé literatury 20. století. Germanista Peter Walther se této brilantní a okouzlující postavě přiblížil a zpracoval mnoho nového materiálu (…). Walther popisuje muže s velikým nadáním, muže, jemuž se nedostávalo klidu. Muže, který neznal rovnováhu a hledal extrémy. (…)
Fallada měl pronikavý pohled na věc a dokonalý cit pro outsidery a podivíny své doby, dokázal učinit starosti a přání takzvaných malých lidí velkými a existenciálními.více ...
Volker Weiß: Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017

Volker Weiß
Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes

Tato kniha je stejně průkopnická jako poučná. Zavádí nás přímo do centra aktuálních debat, nelze ji však rozhodně redukovat na každodenní politiku. Zabývá se historií, aniž by ji degradovala na pouhý předstupeň současnosti. Ukazuje jednotlivé vývoje, nepředstavuje je ovšem jako jednoduché kauzální souvislosti.
Tématem je nová pravice. Kniha popisuje její myšlení a jednání, ale bez jakékoli ideologické pěny u úst: jejím cílem je v nejlepším slova smyslu objasňovat, pojmenovává strategie a protagonisty, není však napsaná ve jménu nějakého stranického programu, nýbrž s úmyslem politiku nové pravice zprůhlednit a učinit pochopitelnou.více ...
Heinrich Böll: Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind. Die Kriegstagebücher 1943-1945 © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín, 2017

Heinrich Böll
Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind. Die Kriegstagebücher 1943-1945

Ačkoliv se z válečných deníků Heinricha Bölla nedozvídáme mnoho, co bychom již nevěděli z jeho dopisů, a ačkoliv obsahují povětšinou jen několik souvislých vět, zpravidla pouze hesla, místní údaje, zajíkavé prosby, jsou právě tyto prosby, tyto výkřiky zoufalství, vroucí modlitby a volání o pomoc tím, co námi skutečně otřese. (…) Böll strávil v armádě šest let. Během této doby se oženil, zplodil svého prvního syna, který zanedlouho zemřel, ztratil matku, jeho rodný Kolín nad Rýnem se ocitl v troskách.více ...
Jürgen Kaube: Die Anfänge von allem © Rowohlt Berlin Verlag, Berlin, 2017

Jürgen Kaube
Die Anfänge von allem

„Specializovat se na začátky“, to vyžaduje odvahu, napsal svého času Jürgen Kaube. Krom toho je nezbytné, aby měl dotyčný „značně rozvinuté dispozice pro filozofii dějin“. Odvahu a tento druh dispozic dokládá teď Jürgen Kaube, vedoucí kulturní rubriky a jeden z vydavatelů deníku „FAZ“, v rozsáhlé studii, jejíž titul slibuje encyklopedii začátků. (…) Kaubemu však jde právě o účel, ovšem nikoliv ve smyslu pouhého funkcionalismu. Jsou to právě dějiny techniky, jimž se věnuje pouze okrajově.více ...
Lutz C. Kleveman: Lemberg. Die vergessene Mitte Europas © Aufbau Verlag, Berlin, 2017

Lutz C. Kleveman
Lemberg. Die vergessene Mitte Europas

Na podzim roku 1990 strhli obyvatelé Lvova Leninův pomník. Žulový podstavec se konečně podvolil, přispěchavší obyvatelé se rozmáchli kladivy, aby symbol sovětské vlády definitivně zničili – a uprostřed pohybu zůstali stát. Pod svrchní žulovou vrstvou tvořily podstavec náhrobky s hebrejskými nápisy. Němci zničili židovský hřbitov roku 1944, rozvalené zbytky náhrobků použili později při stavbě Sověti.
Tuto krátkou scénu popisuje novinář Lutz C. Kleveman ve svém portrétu města Lvova, který osciluje mezi esejem, historickou rešerší a turistickým průvodcem.více ...
Per Leo, Maximilian Steinbeis, Daniel-Pascal Zorn: Mit Rechten reden. Ein Leitfaden © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017

Per Leo, Maximilian Steinbeis, Daniel-Pascal Zorn
Mit Rechten reden. Ein Leitfaden

Komunikace s příznivci nové pravicové scény – je vlastně možná a potřebná? A stojíme vůbec o ni? Tyto otázky kladou sobě a svým čtenářům historik Per Leo, filozof Daniel-Pascal Zorn a právník Maximilian Steinbeis. Svou společnou knihu „Mluvit s pravičáky“ nesoucí podtitul „Průvodce“ chápou jako „intervenci“ proti „předvídatelnosti“ a „nervozitě“. Obě charakteristiky jsou specifické pro aktuální debaty levicově liberálního mainstreamu, např. nad otázkami migrační politiky či role islámu v Evropě. (…) „Zastávat pravicové názory“, to pro Lea, Zorna a Steinbeise není více či méně konzistentní politický postoj typu být „konzervativcem“ či „liberálem“, nýbrž určitý způsob komunikace vyznačující se rozostřenými obrysy, mýtotvorností a nekonečnou, v kruhu se točící hrou, v níž jsou předem dány role pachatelů a obětí.více ...
Markus Metz, Georg Seeßlen: Freiheit und Kontrolle. Die Geschichte des nicht zu Ende befreiten Sklaven © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Markus Metz, Georg Seeßlen
Freiheit und Kontrolle. Die Geschichte des nicht zu Ende befreiten Sklaven

Vzrušující rozdílnost a identita svobody a kontroly by byly takovým problémem, jemuž se teď Georg Seeßlen a Markus Metz věnují na půdorysu knihy. Ten problém zná každý, mně je znám z Francouzské revoluce. Ta provolávala heslo „svoboda, rovnost, bratrství“, je však jasné, že požadavek rovnosti není kompatibilní s požadavkem svobody. Propaganda chce chránit široké řady navzájem si rovných bratrů a sester před svobodou, jejímž předpokladem je nerovnost. „Ovládání je nezbytné“ – tento politický slogan stál často na plakátech. (…)více ...
Christina Morina: Die Erfindung des Marxismus. Wie eine Idee die Welt eroberte © Siedler Verlag, Mnichov, 2017

Christina Morina
Die Erfindung des Marxismus. Wie eine Idee die Welt eroberte

Jak se teorie přetaví v praxi, myšlenky v politiku? A jak o tom lze vyprávět? Historička Christina Morina zvolila k vyprávění o tom, jak se teoretický komplex Karla Marxe dostal k lidem, fascinující formu skupinového portrétu. Svou působivou knihu pojmenovala „Vynález marxismu“ a jedním z poselství, které jí vetkla do vínku, zní: Marxovy myšlenky si klíčové postavy hnutí našly a navzájem propojily stejnou měrou, jakou se tito lidé sami podíleli na zrodu marxismu jako politického hnutí.více ...
Ronen Steinke: Der Muslim und die Jüdin © Berlin Verlag, Berlin, 2017

Ronen Steinke
Der Muslim und die Jüdin

Gestapo přicházelo pravidelně. Egyptský lékař v noblesní berlínské čtvrti Charlottenburg vypisoval neschopenky nuceně nasazeným v roce 1943 příliš často. Když příslušníci SS vrazili s rámusem do předpokoje lékaře, zklidňovala je muslimka Nadja. Že měla na hlavě šátek a lékař k ní prohodil pár slov arabsky, tajným policistům nikterak nevadilo. Koneckonců viděli nacisté v muslimech případné spojence v boji proti Židům a anglickým kolonistům na Nilu. Lékařova asistentka však neukrývala pod šátkem pouze vlasy, nýbrž holý život. Nadja totiž byla Anna, 17leté židovské děvče, po němž pátralo gestapo. (…)více ...
Thomas Wagner: Die Angstmacher. 1968 und die Neuen Rechten © Aufbau Verlag, Berlin 2017

Thomas Wagner
Die Angstmacher. 1968 und die Neuen Rechten

Na odvážnou cestu se se svou knihou Die Angstmacher. 1968 und die Neuen Rechten (nakladatelství Aufbau Verlag) vydává (…) sociolog Thomas Wagner, jehož srdce tluče pro levici. Jelikož je přesvědčen, že otevřeným sporem lze dosáhnout více, než když zastánce odlišných názorů z debaty vyloučíme, nečte pouze texty současných pravicových intelektuálů, ale ty nejvýznamnější z nich i osobně vyhledává. (…) Nehovoří s nimi v obvyklém duchu badatelů odhalujících extremismus, kteří už stejně předem vědí, co si tak jejich partner v rozhovoru ve skutečnosti myslí a v co věří a jen to tak neřekne, nýbrž jako zvídavý debatér. V tom nepochybně spočívá kouzlo této nevšední knihy. (…)více ...
Heinrich August Winkler: Zerbricht der Westen? Über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika © C.H. Beck Verlag, München, 2017

Heinrich August Winkler
Zerbricht der Westen? Über die gegenwärtige Krise in Europa und Amerika

Přibližně dvě dekády svého vědeckého života věnoval berlínský historik Heinrich August Winkler tomuto tématu, nejprve „Dlouhé cestě na Západ“, kterou museli Němci ujít, aby se následně pustil do čtyřsvazkových Dějin Západu od antiky až po současnost.
Avšak sotva byl publikován poslední svazek, vypadalo to, že se „normativní projekt“ ocitl v krizi: Evropská unie ztratila na přitažlivosti, soudržnost demokracie, liberalismu a právního státu, jež se dosud jevila samozřejmá.více ...