Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Götz Aly
Europa gegen die Juden. 1880-1945

© S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2017 Götz Aly: Europa gegen die Juden. 1880-1945 © S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2017Sekulární antisemitismus měl, jak vyplývá z panoramatické studie Götze Alyho zabývající se nepřátelstvím vůči Židům v Evropě po roce 1880, jiné, hlubší motivy. Vzrůstající nenávist vůči židovským menšinám byla důsledkem nacionalistických hnutí, vyrůstajících na troskách hroutících se velkých multietnických útvarů: Ruska, Osmanské říše a Rakouska-Uherska monarchie. V nových, mladých státech, od Řecka až po Maďarsko a Polsko, se počátkem 20. stoleté šířil agresivní nacionalismus, který diskriminoval a potlačoval vše, co bylo jiné. Idea etnicky čistého národa byla akcelerátorem militantního nepřátelství vůči Židům. Kniha „Europa gegen die Juden“ (Evropa proti Židům) tuto skutečnost, jež není zcela nová, zcela názorně demonstruje.
Druhým klíčovým motivem byla emancipace Židů spojená se zánikem feudálních kastovních systémů a se zrozením buržoazní společnosti. Na kontinentu k ní docházelo od 19. století, na západě rychleji než na východě. Židům se otevírala nová povolání. Mnozí se s rozmachem pro menšiny typickým chopili možnosti vzestupu a stali se právníky, lékaři nebo podnikateli. Právě to mobilizovalo protižidovské fóbie.
Jako typický příklad vykresluje Aly situaci v Maďarsku. V roce 1920 tam židovská menšina představovala sotva šest procent obyvatelstva, ale 51 procent právníků, 39 procent inženýrů a chemiků, 34 procent novinářů a asi 50 procent lékařů.

Stefan Reinecke: „Auf Biegen und Brechen“
© die tageszeitung, 22. února 2017

Götz Aly
Europa gegen die Juden. 1880-1945
S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2017
ISBN 9783100004284
432 stran


odkazy k tématu