Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Götz Aly: Europa gegen die Juden. 1880-1945 © S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2017

Götz Aly
Europa gegen die Juden. 1880-1945

Sekulární antisemitismus měl, jak vyplývá z panoramatické studie Götze Alyho zabývající se nepřátelstvím vůči Židům v Evropě po roce 1880, jiné, hlubší motivy. Vzrůstající nenávist vůči židovským menšinám byla důsledkem nacionalistických hnutí, vyrůstajících na troskách hroutících se velkých multietnických útvarů: Ruska, Osmanské říše a Rakouska-Uherska. V nových, mladých státech, od Řecka až po Maďarsko a Polsko, se počátkem 20. stoleté šířil agresivní nacionalismus, který diskriminoval a potlačoval vše, co bylo jiné.více ...
Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016

Ulrich Beck
Die Metamorphose der Welt

Když mnichovský sociolog Ulrich Beck v lednu 2015 nečekaně zemřel, pracoval právě na knize zkoumající, jak změny klimatu ovlivňují a proměňují náš pohled na svět. Po Beckově smrti dokončila knihu jeho žena Elisabeth Beck-Gernsheim spolu s vědeckými souputníky autora. ( …) Zároveň je výsledek co do stylu a obsahu nepochybně pravým Beckem: vyznačuje se pro něj typickou zálibou v silných prohlášeních, vytváření konceptů, pestrobarevné metaforice. (…) Smutné okolnosti spojené s vydáním tohoto díla vybízejí vnímat „Die Metamorphose der Welt“ (Metamorfóza světa) jako intelektuální odkaz: jako poslední velkou diagnózu současné společnosti z pera nejvýznamnějšího německého diagnostika.více ...
Karl Heinz Bohrer: Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Karl Heinz Bohrer
Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie

Na počátku je Jürgen Habermas. Je to první jméno, které se v této pozoruhodné knize objevuje; mnohá další budou na následujících 540 stranách následovat. 34letý literární redaktor listu Frankfurter Allgemeine Zeitung navštíví 37letého profesora filozofie, jehož osobně nezná, aby se v rozhovoru s ním připravil na reportáž o studentských povstáních v Západním Berlíně. To se odehraje v roce 1967, kdy je Spolkové republice teprve osmnáct let a Habermas je již novou hvězdou německých intelektuálů. Karl Heinz Bohrer, tak se onen redaktor jmenuje, poprvé zažívá myslitelovu „nečekanou, rtuťovitou spontánnost“, jež na něj udělá nesmazatelný dojem.více ...
Otfried Höffe: Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016

Otfried Höffe
Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen

Zřejmě nejlépe pochopíme, oč jde, uvědomíme-li si, že sám autor patří ke klíčovým osobnostem současné politické filozofie. Jeho – občas podceňovaný – význam spočívá ve schopnosti vytvořit ze suverénních znalostí západní tradice krok za krokem jednak politickou antropologii a dále filozoficky komplexní doktrínu a na nich posléze vybudovat souhrnnou, normativní politickou filozofii, založenou na teoretických principech – filozofii, což je třeba zdůraznit, jež dokáže formulovat adekvátní současný model určený pro politiku globalizovaného světa 21. století.více ...
Peter von Matt: Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur © Carl Hanser Verlag, München, 2017

Peter von Matt
Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur

Kdyby v literatuře existovalo něco jako absolutní hudební sluch, Peter von Matt by jím musel disponovat. (…) Nyní přichází s novou knihou. Jmenuje se „Sieben Küsse“ (Sedm polibků). Zní to jako pohádka a pohádková také je. O sedmi polibcích pojednává stejný počet kapitol. Ale emeritní profesor univerzity v Curychu samozřejmě coby vypravěč opisuje široký oblouk a před očima a hořícími tvářemi čtenářů rozvíjí obrovské historické panorama věnované líbání v literatuře. (…)více ...
Joachim Radkau: Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017

Joachim Radkau
Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen
in Deutschland von 1945 bis heute

Obzor potemňuje, budoucnost se zdá být vyčerpaná. A nevypočitatelná. Dokonce i Němci, jak zjistili demografové, hledí novému roku vstříc s utlumenými nadějemi. Přesto je role budoucnosti i v dobách politických zemětřesení a zlomených nadějí hned několikanásobně obsazená. (…) Budoucnost, o níž píše Radkau, leží v nejmladší minulosti: Z nejzapadlejších zdrojů dal dohromady, které prognózy, vize a omyly určovaly v Německu od konce války v roce 1945 očekávání kladená v budoucnost, na Východě i na Západě.více ...
Heinz Schilling: 1517. Weltgeschichte eines Jahres © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Heinz Schilling
1517. Weltgeschichte eines Jahres

Rok 1517 neznamená pouze Martina Luthera, který v provinčním hnízdě usilujícím o vzestup, zvaným Wittenberg a ležícím „na hranicích civilizace“, jak sám napsal, publikoval svých 95 tezí, čímž v konečném důsledku rozštěpil svou vlastní církev. Rok 1517 byl nesmírně mnohovrstevnatou dobou plnou rozporů, formovanou na jedné straně novými začátky a na druhé straně obavami. (…) Byly to drsné, tvrdé, brutální, nebezpečné časy, v nichž průměrná délka života činila právě 30 let. Epidemie, přírodní katastrofy, závislost na dobré úrodě, to vše ohrožovalo lidi, kteří měli navíc doslova pekelný strach z ďábla – ať šlo o rolníky, mnichy jako Luther, patricije nebo regenty.více ...
Daniel Schreiber: Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen © Hanser Berlín Verlag, Berlín, 2017

Daniel Schreiber
Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen

„Zuhause“ (Doma) je elegantně napsaná inspirativní meditace o složitém konceptu domova ve světě, který se pro mnoho lidí stává stále více a více děsivým. A zároveň jde i o rekonstrukci autorovy vlastní snahy nalézt místo, jež by pro něj mohlo znamenat něco jako stabilitu a pouta. Dnes, v dobách globalizace a uprchlické krize, žije 250 milionů lidí v zemi, v níž se nenarodili, připomíná Schreiber. Proto se podle něj bude domov stávat stále více „imaginárním místem, ve stejné míře reálným jako vnitřním, spirituálním či sociálním“. Stejně rozmanité jsou otázky, které jeho esej klade: Může cizí jazyk nabídnout domov?více ...
Jörg Später: Siegfried Kracauer. Eine Biographie © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Eine Biographie

Kracauer byl fyziognomik, expert na obrazy a ony „povrchové jevy“, které svým čtenářům ozřejmoval pomocí kulturní filozofie inspirované fenomenologií. Pravda, kterou Kracauerovy texty hledají, je zcela evidentní; musíme ji ale chtít vidět a, jsme-li filozofy, také umět říct, co vidíme. Kracauer, který na tomto poli dosáhl značného mistrovství, byl samouk. Třebaže jako mladý muž pravidelně navštěvoval berlínské přednášky Georga Simmela, třebaže si po desetiletí dopisoval s Theodorem W. Adornem a Walterem Benjaminem, nebyl to filozof v akademickém slova smyslu.více ...
Barbara Stollberg-Rilinger: Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Barbara Stollberg-Rilinger
Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit

Po čtyři desetiletí, od roku 1740 až do své smrti v roce 1780, vládla habsburskému impériu sahajícímu od Čech až po severní Itálii žena: Marie Terezie. Všechna genderová klišé tak byla vystavena tvrdé zkoušce. Žena, která přece musela být slabá a potřebovala pomoc, obstála v mužském světě knížat a králů, ba co víc: Marie Terezie určovala svou reformní politikou a absolutistickým nárokem na moc ráz celé éry. (…)
Německá historička Barbara Stollberg-Rilinger (…) ji popisuje jako nám spíše cizí ženu z nesmírně vzdáleného světa pozdního baroka.více ...
Peter Walther: Hans Fallada. Die Biographie © Aufbau Verlag, Berlín, 2017

Peter Walther
Hans Fallada. Die Biographie

Život Rudolfa Ditzena, který se proslavil pod pseudonymem Hans Fallada, je jednou z největších záhad německé literatury 20. století. Germanista Peter Walther se této brilantní a okouzlující postavě přiblížil a zpracoval mnoho nového materiálu (…). Walther popisuje muže s velikým nadáním, muže, jemuž se nedostávalo klidu. Muže, který neznal rovnováhu a hledal extrémy. (…)
Fallada měl pronikavý pohled na věc a dokonalý cit pro outsidery a podivíny své doby, dokázal učinit starosti a přání takzvaných malých lidí velkými a existenciálními.více ...
Volker Weiß: Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017

Volker Weiß
Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes

Tato kniha je stejně průkopnická jako poučná. Zavádí nás přímo do centra aktuálních debat, nelze ji však rozhodně redukovat na každodenní politiku. Zabývá se historií, aniž by ji degradovala na pouhý předstupeň současnosti. Ukazuje jednotlivé vývoje, nepředstavuje je ovšem jako jednoduché kauzální souvislosti.
Tématem je nová pravice. Kniha popisuje její myšlení a jednání, ale bez jakékoli ideologické pěny u úst: jejím cílem je v nejlepším slova smyslu objasňovat, pojmenovává strategie a protagonisty, není však napsaná ve jménu nějakého stranického programu, nýbrž s úmyslem politiku nové pravice zprůhlednit a učinit pochopitelnou.více ...