Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Götz Aly: Európa a zsidók ellen, 1880-1945 © S. Fischer Könyvkiadó, Frankfurt am Main, 2017

Götz Aly
Európa a zsidók ellen, 1880-1945

Más, mélyebb okai voltak a világi antiszemitizmusnak, állítja Götz Alynak az 1880 utáni európai zsidóellenességről szóló, panorámaszerű tanulmánya. A zsidó kisebbségekkel szemben egyre erőteljesebben megnyilvánuló gyűlöletet a multietnikus nagybirodalmak – Oroszország, az Oszmán Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia – romjain kisarjadt nacionalista mozgalmak szították. Az újonnan létrejött, fiatal államokban – Görögországtól kezdve egészen Magyarországig és Lengyelországig – egy minden másságot diszkrimináló és elnyomó, agresszív nacionalizmus ütötte fel a fejét a 20. század elején, az etnikailag tiszta nemzet eszméje pedig lángra lobbantotta a militáns zsidóellenességet.tovább ...
Ulrich Beck: A világ metamorfózisa © Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2016

Ulrich Beck
A világ metamorfózisa

Éppen egy új könyvön dolgozott Ulrich Beck, a müncheni szociológus 2015 januárjában, amikor váratlanul meghalt. A könyvet, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen is változtatja meg a világról való gondolkodásunkat a klímaváltozás, Beck felesége, Elisabeth Beck-Gernsheim fejezte be az elhunyt tudós egykori munkatársainak közreműködésével. (...) Az eredmény ennek ellenére mind stílusát, mind pedig tartalmát tekintve hamisítatlan Beck-kötet: megnyilvánul benne az elhunyt szociológus vonzódása az erős tézisek, az újonnan alkotott fogalmak és az élénk, metaforikus szövegformálás iránt. (…)tovább ...
Karl Heinz Bohrer: Most. A fantáziával megesett kalandom története © Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2017

Karl Heinz Bohrer
Most. A fantáziával megesett kalandom története

Kezdetben vala Jürgen Habermas. Az ő neve bukkan fel elsőként ebben a bámulatos könyvben, és persze sok másik követi még a további 540 oldalon. A Frankfurter Allgemeine Zeitung harmincnégy esztendős irodalmi szerkesztője – ismeretlenül – felkeresi a harminhét esztendős filozófiaprofesszort, és beszélgetést kezdeményez vele, hogy felkészüljön a lázadó nyugat-berlini diákokról készítendő riportjára. 1967-et írunk, épp hogy tizennyolc esztendeje létezik a Német Szövetségi Köztársaság, Habermas pedig máris a német értelmiségi szcéna új sztrája.tovább ...
Otfried Höffe: A politikai gondolkodás története. Tizenkét portré és nyolc miniatúra © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2016

Otfried Höffe
A politikai gondolkodás története. Tizenkét portré és nyolc miniatúra

Bizonyára akkor érthetjük meg a legjobban azt, amiről itt szó van, ha szem előtt tartjuk, hogy jelenkorunk mértékadó politikai filozófusainak egyike a szerző. Otfried Höffe – olykor nem kellőképpen méltányolt – jelentősége abból fakad, hogy a nyugati hagyomány elmélyült ismeretére alapozva, lépésről lépésre haladva kidolgozott előbb egy politikai antropológiát, majd egy filozófiai igényességről tanúskodó jogelméletet, végül pedig – ez utóbbira építve – egy átfogó, jogelv-elméleti alapozású, normatív politikai filozófiát, mégpedig egy olyat – és ezt érdemes külön is hangsúlyozni –, amely korszerű vezérfonalként szolgálhat a 21. század globalizált politikájának világában.tovább ...
Peter von Matt: Hét csók. Boldogság és boldogtalanság az irodalomban © Carl Hanser Könyvkiadó, München, 2017

Peter von Matt
Hét csók. Boldogság és boldogtalanság az irodalomban

Ha lenne irdodalmi megfelelője az abszolút zenei hallásnak, akkor Peter von Matt minden bizonnyal rendelkezne ezzel a képességgel. (…) Új könyvvel jelentkezett Peter von Matt, és könyvének a mesésen hangzó, de legalábbis meglehetősen meseszerű, „Hét csók” címet adta. Hét csókról szól tehát von Matt könyvének hét fejezete. A kitérőkkel sem fukarkodik azonban a Zürichi Egyetem nyugalmazott professzora, vagyis végső soron a csókolózás világirodalmának nagyívű motívumtörténeti panorámáját igézi az olvasó csillogó szeme elé. (…)tovább ...
Joachim Radkau: A jövő története. Prognózisok, víziók, tévedések Németországban 1945-től máig © Carl Hanser Könyvkiadó, München, 2017

Joachim Radkau
A jövő története. Prognózisok, víziók, tévedések Németországban 1945-től máig

Elsötétül a horizont, mintha láthatatlan, vagy legalábbis kiszámíthatatlan lenne a jövő. A közvéleménykutatók szerint visszafogott reményekkel tekintenek a következő esztendő elé még a Német Szövetségi Köztársaság polgárai is. Pedig még a politikai földrengések és a kedvezőtlen kilátások időszakaiban is több szereposztásban képzelhető el a jövő. (…) Az a jövő pedig, amelyről Radkau mesél, nem más, mint a közelmúlt:tovább ...
Heinz Schilling: 1517. Egy év világtörténete © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017

Heinz Schilling
1517. Egy év világtörténete

Nem csupán Martin Lutherről szólt az 1517-es esztendő, aki Wittenbergben, ebben az Isten háta mögött fekvő, feltörekvő városkában – ahogy ő maga írta, „a civilizáció határán” – közzétette 95 tézisét, és ezzel végső soron egyházszakadást idézett elő. Lélegzetelállítóan sokrétű, ellentmondásokkal teli kor volt az: egyfelől a készülődés, a nekigyűrkőzés, másfelől a rettegés kora. (…) Durva, kemény, brutális idők jártak akkoriban: az emberek várható életkora kereken harminc esztendő. Járványok, természeti katasztrófák, az aszályokat követő éhínségek tizedelték az embereket, akiket ráadásul a szó legszorosabb értelmében véve pokoli rettegésben tartott az Ördög – a parasztoktól kezdve a patríciusokon és az uralkodókon át egészen a Lutherhez hasonló szerzetesekig.tovább ...
Daniel Schreiber: Otthon. Keressük a helyet, ahol élni szeretnénk © Hanser Berlin Könyvkiadó, Berlin, 2017

Daniel Schreiber
Otthon. Keressük a helyet, ahol élni szeretnénk

Elegánsan megírt, gondolatébresztő meditáció az „Otthon” egy problematikus fogalomról egy sokak számára egyre kevésbé otthonos világban, és egyszersmind rekonstrukciója annak a folyamatnak, amelynek során stabilitást és kötődést ígérő helyet keresett maga Schreiber is. Manapság, a globalizáció és a menekültválság korában 250 millió ember él távol a szülőhazájától. Éppen ezért – folytatja a szerző – egyre inkább „imaginárius hellyé”, „egyszerre valós és belső, spirituális és társadalmi hellyé” válik az otthon. Ennek a ténynek felel meg azoknak a szertágazó kérdéseknek a sokasága is, amelyeket Schreiber esszéje felvet: Adhat-e otthont számunkra egy idegen nyelv? Mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy otthonunknak nevezhessünk egy bizonyos helyet? (…)tovább ...
Jörg Später: Siegfried Kracauer. Életrajz © Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2016

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Életrajz

Kracauer fiziognómus volt, szakértője a képeknek és azoknak a „felületi jelenségeknek”, amelyekre egy fenomenológiai ihletettségű kultúrfilozófia művelőjeként nyitotta rá olvasói szemét. Az igazság, amelyet Kracauer szövegei keresnek, itt hever az orrunk előtt – feltéve, hogy hajlandóak vagyunk meglátni, és filozófus létünkre elmondani is képesek vagyunk azt, amit látunk.
Kracauer, aki szakadatlanul fejlesztette magában a fent említett képességet, autodidakta volt. Jóllehet ifjúkorában rendszeresen látogatta Georg Simmel előadásait a berlini egyetemen, jóllehet évtizedeken át levelezett Theodor W. Adornoval és Walter Benjaminnal, nem volt filozófus a szó akadémiai értelmében.tovább ...
Barbara Stollberg-Rilinger: Mária Terézia. Korának császárnője © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017

Barbara Stollberg-Rilinger
Mária Terézia. Korának császárnője

Négy évtizeden át – 1740-től 1780-ban bekövetkezett haláláig – egy nő, Mária Terézia uralkodott a Csehországtól Észak-Itáliáig terjedő Habsburg-birodalomban, és ezzel kemény szakítópróbának tette ki a nemeket illető legkülönfélébb kliséket. Egy a közvélekedés szerint gyenge és kíméletre szoruló nő helyet követelt magának a fejedelmek és királyok férfias világában, mi több: a korszak meghatározó személyiségévé nőtte ki magát reformpolitikájával és az abszolút hatalom iránt támasztott igényével. (…) A német történésznő, Barbara Stollberg-Rilinger (…) számunkra meglehetősen idegen, egy távoli, késő-barokk világban honos nőként ábrázolja Mária Teréziát.tovább ...
Peter Walther: Hans Fallada. Az életrajz © Aufbau Könyvkiadó, Berlin, 2017

Peter Walther
Hans Fallada. Az életrajz

A Hans Fallada írói álnéven ismertté vált Rudolf Ditzen élete a 20. századi német irodalom nagy rejtélyeinek egyike. Az irodalomtudós Peter Walther most sok új anyagot feldolgozva igyekezett közelebb férkőzni ehhez a nehezen megragadható, mégis megnyerő figurához. (…) Egy kiemelkedő tehetségű, ugyanakkor labilis író, egy egyensúlyát vesztett, szélsőségek között hányódó férfi alakja bontakozik ki Walther leírásából. (…)
Fallada tévedhetetlen pillantással, csalhatatlan hallással lelte meg korának kisemmizettjeit és kitaszítottjait, sőt arra is képes volt, hogy egzisztenciális jelentőséggel ruházza fel az úgynevezett kisemberek gondjait és vágyait.tovább ...
Volker Weiß: Az autoritárius lázadás. Az ÚJ JOBBOLDAL és a Nyugat alkonya © Klett-Cotta Könyvkiadó, Stuttgart, 2017

Volker Weiß
Az autoritárius lázadás. Az ÚJ JOBBOLDAL és a Nyugat alkonya

Megvilágító erejű, íránymutató könyv ez. Az aktuális viták kellős közepébe talál, mégsem redukálható pusztán a napi politikára. Nem kezeli egyszerűen csak a jelen előtörténeteként tárgyát, a történelmet. Fejlődésvonalakat vázol fel, de nem sulykol egyszerű oksági összefüggéseket.
A könyv témája az Új Jobboldal, annak gondolkodásmódja és tevékenysége – az ábrázolásmód pedig tárgyilagos, mentes bármiféle ideológiai elfogultságtól. A szerző célja a szó legjobb értelmében vett felvilágosítás: néven nevezi a stratégiákat és a kulcsszereplőket, de nem valamiféle pártprogram jegyében, hanem azért, hogy átláthatóvá, érthetővé tegye az Új Jobboldal politikáját.tovább ...