Tài liệu tham khảo

Apeltauer, Ernst & Hoppenstedt, Gila (2010):  Ngôn ngữ của tôi như một cơ hội – Sách hướng dẫn nhằm khuyến khích phát triển đa ngôn ngữ, Troisdorf

Ammon, Ulrich (2003): Chính sách ngôn ngữ ở Châu Âu – dưới quan điểm ưu tiên tiếng Đức như một ngoại ngữ (I); trong cuốn: Tiếng Đức như một Ngoại ngữ. Tạp chí về Lý thuyết và thực tế trong giảng dạy tiếng Đức cho người nước ngoài, Số 4/2003, trang 195 – 209

Bleyhl, Werner (Hrsg.) (2000): Năng lực và đánh giá năng lực. Trong: Ngoại ngữ trong trường tiểu học. Những nền tảng và ví dụ thực tiễn. Hannover, Trang 28 – 34

BIG-Kreis (2005): Những tiêu chuẩn, chất lượng giảng dạy, đào tạo giáo viên - Đề xuất của nhóm BIG. Tái bản lần 2 tại München

BIG-Kreis (2007): Các tiêu chuẩn cho việc đào tạo giáo viên. Đề xuất của nhóm BIG. München

BIG-Kreis (2008): Kiểm tra tình hình học tập, khuyến khích và đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ tại trường tiểu học. München

BIG-Kreis (2009): Giảng dạy ngoại ngữ liên tục. Sự chuyển tiếp từ tiểu học lên các trường cấp cao hơn. München

Burwitz-Melzer, Eva (2008): Một danh mục hồ sơ mới cho việc giảng dạy ngoại ngữ – Bước chuyển và tự đánh giá. Trong: Grau, Maike/Legutke, Michael (Hrsg.): Ngoại ngữ trong trường tiểu học.  Trên con đường tiến đến một văn hóa năng lực mới. Frankfurt/M.: Hiệp hội trường tiểu học Nhóm công tác về trường tiểu học, bài về: Những đóng góp nhằm cải tiến trường tiểu học , 126, Trang 170 – 193

Edelenbos, Peter & Johnstone, Richard & Kubanek,  Angelika (2006): Những nền tảng sư phạm quan trọng cho việc dạy ngoại ngữ sớm. Ngôn ngữ cho trẻ em Châu Âu. Các xuất bản nghiên cứu khoa học, thực tiễn tốt và các nguyên tắc trung tâm. Báo cáo cuối của nghiên cứu EAC 89/04 (lot 1). Brüssel: Ủy ban Châu Âu (http://ec.europa.eu/education/index_en.htm) (01.02.2010)

Edelenbos, Peter & Kubanek, Angelika (2007): Ngoại ngữ-Khởi đầu sớm: tận dụng những cơ hội duy nhất. Theo các kết quả của nghiên cứu EAC 89/04 cho Ủy ban Châu Âu. Học tiếng Đức sớm, Năm thứ 16, Cuốn 10, Trang. 26 – 38 Đề xuất 1383 (1998) của cuộc họp hội đồng Ủy ban châu Âu. Kết luận của chủ tịch đoàn, Hội đồng châu Âu (Barcelona) 15. và 16.03.2002, điều 44

Engel, Gaby & Groot-Wilken, Bernd & Thürmann, Eike (Hrsg.) (2009): Tiếng Anh trong trường tiểu học – Cơ hội và thách thức. Đánh giá và kinh nghiệm từ thực tế. Berlin

Europarat (2001): Khung quy chiếu ngôn ngữ theo chuẩn châu Âu: học, giảng dạy, đánh giá, Berlin

Eurydice (2001): Trung tâm thông tin châu Âu:  Giảng dạy ngoại ngữ trong trường học tại Châu Âu. Brüssel

Eurydice (2005): Trung tâm thông tin châu Âu: Những con số then chốt cho việc học ngôn ngữ tại Châu Âu. Brüssel

Fthenakis, Wassilios u.a. (2009): Tự nhiên-tạo tri thức. Tập 5: Giáo dục truyền thông từ sớm, Troisdorf, Trang 24 f

Fthenakis, Wassilios (01/2010): Giáo dục không có sự chuyển tiếp, trong: Giáo dục số đặc biệt, Seelze, Trang 21/22

Feierabend Sabine, & Mohr, Inge (2009): Việc sử dụng các phương tiện truyền thông của trẻ nhỏ và trẻ em trước tuổi đến trường. Kết quả nghiên cứu của ARD/ZDF„Trẻ em và các phương tiện truyền thông 2003“, trong: Phương tiện truyền thông – Những  viễn cảnh, Quyển 9/2004, Trang 453 – 461, trích trong: Dieter Spanhel, „ Tôi thấy run nhưng nó rất thú vị“.“ Chúng ta đối phó như thế nào với những cảm xúc phát sinh từ những phương tiện truyền thông trong nhà trẻ? Trong: Eva Geisler (u.a.): Những đứa trẻ mạnh mẽ nhờ những cảm xúc được trải nghiệm. Khuyến khích năng lực xúc cảm ở trẻ em. Những cảm xúc sống, Bingen trang 14

Gehrmann, Siegfried (2007): Đa ngôn ngữ, Chính sách ngôn ngữ và việc đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Đức như một ngoại ngữ trong giai đoạn chuyển đổi. Trong: Cuộc gặp gỡ những người học ngành Ngôn ngữ Đức từ Đức và Nam-Đông Âu, 2. – 6.10. 2006. Tài liệu từ các phát biểu trong hội nghị. Bonn: DAAD. Trang 181 – 202

Gehrmann, Siegfried (2009): Giáo dục châu Âu và sự đa ngôn ngữ: Những vấn đề căn bản trên con đường dẫn tới một không gian giáo dục châu Âu. Trong: Magerski, Christine/Lacko Vidulic, Svjetlan (Hrsg.): Văn học trong chuyển đổi. Những khía cạnh lí thuyết và chuyên môn của tổ chức mới. Wiesbaden,  Trang 29 – 46

Geisler, Eva (u.a.) (2009): Những đứa trẻ mạnh mẽ thông qua các cảm xúc được trải nghiệm. Khuyến khích năng lực xúc cảm của trẻ. Những cảm xúc sống, Bingen, Trang 15

Grau, Maike & Legutke, Michael (Hrsg.) (2008): Ngoại ngữ trong trường tiểu học. Đường đến với một nền văn hóa học tập và văn hóa năng lực mới. Frankfurt: Hiệp hội trường tiểu học

KOM (2003): 449 khuyến khích học ngoại ngữ và sự đa dạng ngôn ngữ: Kế hoạch hành động 2004 – 2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2003:0449:FIN:DE:PDF) (Stand: 06.04.2010)

KOM (2005): 596 Một chiến lược khung mới cho sự đa dạng ngôn ngữ (http://ec.europa.eu/ education/policies/lang/doc/com596_de.pdf) (06.04.2010)

KOM (2005): 356 Thông báo Ủy ban gửi Hội đồng Châu Âu. Chỉ số châu Âu về năng lực tiếng. (http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/com356_de.pdf) (Thời điểm: 15.04.2010)

Kolb, Annika (2007): Tạo hồ sơ. Trẻ tiểu học phản ánh việc học ngoại ngữ của mình như thế nào. Tübingen

Kolb, Annika (2008): „Chúng ta có thể biết những gì ta biết“. Trẻ đánh giá khả năng ngôn ngữ của mình như thế nào. Trong: Grau, Maike & Legutke, Michael (Nhà xuất bản), Frankfurt, Trang. 194 – 210 Krumm, Hans-Jürgen (2003): Những khía cạnh của việc học và giao tiếp liên văn hóa. Trong: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Xuất bản): Sách hướng dẫn giảng dạy ngoại ngữ, Tübingen/Basel, Xuất bản lần thứ 4., Trang 138-144

House, Juliane (2008): Thế nào là một diễn giả đa văn hóa? In: Alcón Soler, Eva/Safont Jordá, Maria Pilar (Xuất bản): Sử dụng ngôn ngữ đa văn hóa và học ngôn ngữ, Berlin,  Trang 7 – 21

Legutke, Michael (Hrsg.) (1997): Học ngoại ngữ, trường tiểu học, phân tích giờ dạy. München: Goethe-Institut  (= Thời điểm truyền tải ngôn ngữ và văn hóa số 6)

Legutke, Michael (2006): Tiếng Anh ở bậc tiểu học – rồi sao? Những lưu ý về phương pháp sư phạm của đa ngôn ngữ. Trong: Martinez, Hélène/Reinfried, Marcus (Xuất bản): Phương pháp sư phạm đa ngôn ngữ hôm qua, hôm nay và mai sau. Kỷ yếu cho Franz Joseph Meißner nhân sinh nhật thứ 60. Tübingen (Những đóng góp từ Gießen cho phương pháp dạy ngoại ngữ), Trang 293 – 304

Legutke, Michael & Müller-Hartmann, Andreas. & Schocker-von-Ditfurth, Marita (2009): Dạy tiếng Anh trong trường tiểu học. Stuttgart

Orešič, Herta (2002): Hai ngoại ngữ trong chương trình học tại tiểu học. Trong: Hội nghị Quốc tế Zagreb lần thứ 4. Châu Âu, Trung Âu, Địa Trung Hải. Đa ngôn ngữ như một điều kiện cho đa văn hóa và hội nhập tại Châu Âu.KD-Info. Tạp chí thực hành của giáo viên tiếng Đức tại Croatia. Năm thứ 11/Số 20 – Số đặc biệt – Báo cáo hội thảo 2001, Trang 66 – 71

Rau, Natalie & Legutke, Michael (2008): Ghi chép và trình bày khả năng ngôn ngữ. Những lưu ý khi làm việc với phần hồ sơ trong hồ sơ học ngoại ngữ của trẻ (phần „kho báu“). Trong: Grau, Maike & Legutke, Michael (Xuất bản), 211 – 231.

Röber, Christa & Müller, Claudia (2008): Xây dựng tri thức ngoại ngữ chuyên nghiệp như một điều kiện phát triển ngôn ngữ tiềm năng của trẻ trước tuổi đến trường. Một thẩm định. Freiburg, Trang 12

Rösler, Dietmar (2007): E-Learning Fremdsprachen – eine kritische Einführung. Tübingen

Spanhel, Dieter (2009): “Tôi thấy run nhưng nó rất thú vị“.“ Chúng ta đối phó như thế nào với những cảm xúc phát sinh từ những phương tiện truyền thông trong nhà trẻ? Trong: Eva Geisler (u.a.): Những đứa trẻ mạnh mẽ nhờ những cảm xúc được trải nghiệm. Khuyến khích năng lực xúc cảm ở trẻ em. Những cảm xúc sống, Bingen trang 15

Tracy, Rosemarie (2007): Trẻ em học ngôn ngữ như thế nào? Và chúng ta nên hỗ trợ chúng như thế nào trong việc này? Tübingen

Zarate, Genevieve (1997): Giới thiệu. Trong: Byram, Michael/ Zarate, Genevieve (ed.): Chiều văn hóa xã hội và liên văn hóa của học và dạy ngôn ngữ. Strasbourg: Hội đồng xuất bản châu Âu, Trang 7 – 14

Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Học ngoại ngữ sớm

    Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên