Hiện trạng và viễn cảnh của học ngoại ngữ sớm

Xu hướng hiện nay trên thế giới cho thấy, ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy sớm hơn so với 15 năm trước đây. Có thể thấy những nỗ lực trong việc hoạch định các chương trình học từ sớm một cách có hệ thống và vĩ mô giữa các cơ sở giảng dạy, đảm bảo và thực hiện theo chương trình cũng như trong việc đào tạo nhân lực cần thiết.

Các nghiên cứu trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế đã chỉ ra rằng, dạy ngoại ngữ sớm hoàn toàn có thể đáp ứng được những kỳ vọng được đặt ra. Trẻ em bao giờ cũng rất hứng thú khi được học một ngôn ngữ mới.

Nếu được học ngoại ngữ với những điều kiện tốt, trẻ sẽ phát huy được các kỹ năng giao tiếp căn bản và những nhận thức về ngôn ngữ, những thành công phụ thuộc một cách rõ rệt vào các điều kiện chính sách phát triển ngôn ngữ. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, những điều kiện trên vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Học ngoại ngữ sớm

    Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên