Metoodilis-didaktilised põhimõtted

Õppetöö eesmärgid ja õppesisu

Varajane võõrkeeleõpe peab puudutama last tervikuna, arvestades tema põhivajadusi. Seejuures tuleb intensiivse uue keele ja kultuuriga tegelemise kõrvalt võimaldada lapsele ka "rahuhetki" järelemõtlemiseks ja keskendumisvõime arendamiseks ning motoorsete vajaduste väljaelamiseks.

Järgnevalt nimetatud põhimõtted on seotud teguritega, mis on õppetöö jaoks määrava tähtsusega ja kordavad seega aspekte varasematest peatükkidest. Need põhimõtted on kõik varajase võõrkeeleõppe õnnestumise seisukohalt sama tähtsad.
  • Õppimine on lapsekeskne.
  • Lasteaia või algkooli õpetaja peab olema teadlik ja arvestama lapse individuaalsete kehaliste ja sensoorsete õpivajadustega ja arendama võõrkeeleõppe raames lapse emotsionaalseid, sotsiaalseid ja motoorseid pädevusi.
  • Eesmärgid, teemad, õpisisu ja -vormid tuleks määratleda selliselt, et need oleks seotud lapse elukogemuse ja maailmatunnetusega. Neil peaks olema lapse igapäevaelus otsene tähendus ja nad peaksid olema kasulikud.
  • Vastavalt lapse arengutasemele on eelkõige võõrkeeleõppe algstaadiumis esikohal kuuldud ja kõneldud keel.
  • Lugemise ja kirjutamisega tuleks alustada eelkoolis ja algkooli esimestel aastatel ajalises nihkes ja väikeste sammude haaval. Retseptsioon tuleb enne produtseerimist, mõistmine enne kõnelemist, kõnelemine enne kirjutamist. Keelestruktuuride teadvustamisest tuleks vähemalt enamalt jaolt loobuda.
  • Keeleoskust tuleks  edendada spiraalikujuliselt edasi liikudes.
  • Õpetamisteooriad, mis seovad keeleõppe tihedalt keelesisu edasiandmisega, võimaldavad avatud õppevorme, nagu näiteks ainetevaheline integratsioon.

   Õpperühma vastastikuse mõjutamise põhimõtted

   • Lapsed peavad arvestama grupiliikmete individuaalsete edusammudega ning õppima üksteist austama.
   • Lastel peab õppeprotsessis olema õigus kaasa rääkida ülesannete valikul ja püstitamisel.
   • Nad peavad toetama üksteist grupisisesel suhtlemisel.

    Õppetöö läbiviimise põhimõtted

    • Noorte keeleõppijate õpiprotsessid peavad olema mängulised ja tegevusele suunatud.
    • Reegleid ja seoseid kogevad õpilased näidete varal, neid jäljendades ja vahel ka ise avastades (avastuslik õpe).
    • Igas õppetöö osas tuleks kasutada võimalikult erinevaid õppimiskanaleid, et igale õpitüübile vastu tulla  (kõigi meeltega holistlik õppimine kuulamise, nägemise, puudutamise, lõhna tundmise, lugemise, liikumise, rääkimise, kirjutamise ja joonistamise kaudu).
    • Õpiprotsesse tuleks lihtsustada näidete ja näitlikustamise abil. Väikesteks osadeks liigendatud ja sisemiselt diferentseeritud ülesanded toetavad mõistmis- ja rakendamisprotsessi.
    • Tihti sotsiaaltöövorme (töötamine üksinda, paaris, väikeses ja suures grupis) ja õppevorme (statsiooniõpe, õppestsenaariumid, projektitöö) varieerides on tagatud vaheldus, mis aitab säilitada huvi ja keskendumisvõimet.
    • Tuleks rakendada erinevaid metoodilisi lähenemisi (Total Physical Response, narratiivne meetod jne), mis vastaksid sisule ja eesmärkidele, ning kui õpisituatsioon seda võimaldab, tuleks neid metoodikaid omavahel kombineerida.
    • Varajases võõrkeeleõppes ei sunnita last algul rääkima, selle asemel laps kuulab kõigepealt, saab aru, salvestab mällu ja reageerib alles teatud aja pärast, jäljendades näiteks üksikuid võõrkeelseid sõnu või ühendades need emakeelsete lausetega.
    • Õpetaja peaks rääkima võimaluse korral ainult võõrkeeles, kuid andma mõista, et ta saab aru, kui lapsed kõnetavad teda emakeeles. Üldine põhimõte varajases võõrkeeleõppes on kindlasti: nii palju võõrkeelt kui võimalik ja nii vähe emakeelt kui vaja.
    • Õpetaja peaks teadma täpselt, kui palju on tema õpilastel eelnevat võõrkeeleõppe kogemust ja arvestama individuaalse mitmekeelsusega või ka laste kogu olemasoleva keelteoskusega ning kasutama neid teadmisi õppetöös. Soodsates olukordades võib juhtida lapse tähelepanu sobival moel sarnasustele ja erinevustele, võrreldes emakeelega, või ka teistele last ümbritsevatele keeltele, arendades sel viisil laste keeleteadlikkust.
    • Õpetaja peaks andma vahetut tagasisidet õppija edule õppetöös osalemisel, eriti motiveeriv on positiivne kinnitus. 
    • Vead on loomulik osa keeleoskuse arengus ja nendega tegeletakse tagasiside strateegiate abil. Suulist kõnet produtseerides ei tohi õpilasi parandustega katkestada.

     Õpikeskkonna põhimõtted

     • Õpetaja ülesanne on luua lastepärane, vaba ja hirmuvaba õhkkond, mis pakub samas impulsse ja väljakutseid ning suurendab laste valmisolekut õppetöös osalemiseks.
     • Võimalusel toimub võõrkeeleõpe stabiilses ning muutumatus keskkonnas, näiteks alati samas ruumis või õppenurgas, et luua ruumilised eeldused laste tähelepanu ja keskendumisvõime kindlustamiseks.
     • Õpperuum peaks olema sisustatud nii, et vajalikke materjale ja õppevahendeid oleks lihtne leida ja kasutada. Sel viisil ei segata laste õppimist ja ei õpetaja ega  lapsed ei põhjusta asjatut sagimist või segadust.
     • Kindlad struktuurid näiteks aja planeerimisel, teatud rituaalide või istumisjärjekorra puhul, millest võiks kujuneda siltide või suuliste kokkulepete abil igapäevane rutiin, aitavad õpiprotsesse automatiseerida ja vastavad laste vajadusele kindla päevakorra järele.

      Õppematerjale ja meediavahendeid puudutavad põhimõtted

      • Meediavahendeid (eriti uut meediat) tuleks kasutada kindlal eesmärgil, läbimõeldult ja piiratud ajavahemikul.
      • Autentsete meediavahendite ja materjalide kasutamisel (salmid, laulud, jutud, lasteraamatud, näitlikustamisvahendid, telesaated, filmid) vahendatakse keelt ja kultuuri kombineeritult.
      • Õppematerjalide ülesanne ei ole ainult keele ja kultuuri vahendamine, vaid ka praktilise kogemuse pakkumine jätkusuutlikuks keskkonnakäitumiseks.
       Soovitus:

       Pidades silmas lapse harmoonilist arengut võõrkeele õppimisel, tuleks vastavalt õpisituatsioonile arvestada eelpool nimetatud metoodilis-didaktiliste põhimõtetega.

       Varajane võõrkeeleõpe

       Materjalid ja nõuanded õpetajatele