Rodiče

I když se u rodičů i učitelů příležitostně ještě objevují obavy, že by rané osvojování cizího jazyka mohlo děti nadměrně zatěžovat, spatřují dnes rodiče v rané výuce jazyků většinou spíše šanci pro své děti. Mívají obvykle i rozsáhlé informace o tom, že časný začátek prokazatelně skýtá dítěti jasnou výhodu, že bude schopné snadněji se naučit jeden nebo více dalších jazyků.více ...
Doporučení:

Rodiče:
  • by měli být adresně informováni o cílech a obsahu raného osvojování cizího jazyka a také o psychologických předpokladech k učení. Měli by být pravidelně seznamováni s rozvojem a pokroky svého dítěte. Jen tak mohou odpovídajícím způsobem chápat, doprovázet a podporovat proces učení.
  • by měli zřetelně projevovat svůj zájem o rané osvojování cizího jazyka u svého dítěte prostřednictvím dotazů, rozhovorů, povzbuzení a chválení jeho úspěchů. Podněcování dětí k tomu, aby přednesly nebo předvedly to, co se naučily, by mělo signalizovat opravdový zájem a v žádném případě by nemělo mít kontrolní funkci.
  • by se neměli pokoušet opravováním chyb ovlivňovat své děti při procesu učení. Opravování chyb by mělo být vyhrazeno vychovatelkám a učitelům, opravy by se měly provádět jen velmi cíleně a zdrženlivě, aby to děti neznejisťovalo a aby to nepřerušovalo tok jejich řeči.
  • by se podle možností měli chopit nabídek na spolupráci (rodičovské večery, informativní akce, školní oslavy atd.) a měli by také sami vyhledávat spolupráci s učiteli, ale každá strana přitom musí respektovat úkoly a kompetence druhé strany.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen