დიაგნოზი, ცოდნის დონის კვლევა, შეფასება

თუ აღმზრდელები და მასწავლებლები პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ბავშვის სწავლას, მაშინ მათ მუდმივად უნდა მოახერხონ შესწავლის პროცესზე დაკვირვება, ამ პროცესეის დოკუმენტირება და თანმიმდევრული გაანალიზება. მხოლოდ ასე შეიძლება ბავშვების ცალკეული მიდრეკილებების და ინტერესების გამოვლენა და მათი განვითარება. თუმცა მშობლებმაც და პირველ რიგში ბავშვებმაც, უნდა დაიწყონ ენის შეგნებულად სწავლა – ანუ ისინი უნდა ახერხებდნენ საკუტარი პროგრესის შეფასებას და გარკვეულწილად მართვას. ასეთი სწავლის პროცესი პიროვნულ განვითარების უწყობს ხელს.შემდეგ ...
რეკომენდაცია:
  • ადრეულ ასაკში უცხოური ენის სწავლისას მოსწავლის ენობრივი წინსვლა განხილულ უნდა იქნას როგორც სასწავლო პროცესი და არა როგორც სასწავლო შედეგი. თავიდან უნდა ავიცილოთ სწავლის შედეგებზე მკვეთრი ფოკუსირება.
  • შეფასების ყოველი პროცესი გულმოდგინედ და ხანგრძლივი ვადით უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს.
  • ენის ცოდნის დონის კვლევის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია პორტფოლიო. მიზანშეწონილია პორტფოლიოს შევსების დაწყება საბავშვო ბაღში, შემდგომ დაწყებით საფეხურზე, მე-10 კლასამდე, რათა სწავლის ბიოგრაფიის უწყვეტობა ნათლად გამოჩნდეს.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    უცხოური ენის ადრეულ ასაკში სწავლა

    მასალები და რჩევები ასწავლებლებისათვის