Ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και καθηγητές ξένων γλωσσών

Οι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία. Μαζί με τους γονείς αποτελούν για το παιδί τα σημαντικότερα πρόσωπα αναφοράς και επηρεάζουν αποφασιστικά την ατμόσφαιρα στο χώρο διδασκαλίας και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος διαβίωσης του παιδιού.περισσότερα ...
Οδηγίες
  • Εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες πρέπει να γνωρίζουν καλά τις παραλλαγές της γλώσσας-στόχου που ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού.
  • Πρέπει να διαθέτουν επαρκές γλωσσικό ρεπερτόριο, ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν για θέματα που έχουν σχέση με το μάθημα,  να είναι κατάλληλο ως προς το περιεχόμενο και να ενδείκνυται για το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού, χρησιμοποιώντας ποικίλα γλωσσικά μέσα με σωστό τρόπο.
  • Εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες οφείλουν να επιδιώκουν εντατικά και ενεργά την περαιτέρω εξέλιξη των δεξιοτήτων τους και ενδεχομένως να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία να επιμορφωθούν κατάλληλα.
  • Εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες οφείλουν να προβληματίζονται για τον κεντρικό ρόλο που έχουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτόν,  σε συνάρτηση με όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία εκμάθησης,  συμπεριλαμβανομένων και συνεργατών εκτός του Νηπιαγωγείου/Δημοτικού.
  • Εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες θα έπρεπε να επιδιώκουν και να προωθούν τη συνεργασία με τους γονείς και να τους εμπλέκουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες φέρουν επίσης την ευθύνη για την εξέλιξη και την καλή φήμη του επαγγέλματός τους και οφείλουν να προωθούν,  προς το δικό τους συμφέρον,  την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία, κάνοντάς την ελκυστική και δίνοντάς της τη θέση που της αρμόζει.

Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών