Κατάλληλο περιεχόμενο ενός προγράμματος διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικί

Η επιλογή της διδακτέας ύλης, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τη γλώσσα, γίνεται με βάση τα ενδιαφέροντα του παιδιού και το ψυχολογικό στάδιο της γνωστικής του ανάπτυξης. Το περιεχόμενο πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του παιδιού και να τα διευρύνει, να το αγγίζει και να το εμπλέκει συναισθηματικά, να βελτιώνει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του και να του αρέσει. περισσότερα ...
Οδηγίες

Το περιεχόμενο στο οποίο βασίζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία, θα έπρεπε για παράδειγμα να περιλαμβάνει τα παρακάτω γενικά θέματα και να εισάγει το μαθητή συνειδητά στο ανάλογο λεξιλόγιο. Τα παρακάτω θέματα θα έπρεπε να εντάσσονται σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Θέματα και καταστάσεις
 • Η καθημερινότητα και ο κόσμος του παιδιού:
  Το παιδί σε διάφορα πλαίσια, π.χ. εγώ και η οικογένειά μου/οι φίλοι μου, το νηπιαγωγείο/σχολείο, παιγνίδι, χόμπι, αθλητισμός, ζώα, ταξίδια, εποχές του έτους/καιρός, φαγητά και ποτά, σώμα/υγεία, ένδυση, γιορτές και έθιμα, προστασία του περιβάλλοντος/διαρκής επαφή με το περιβάλλον κ.α.
 • Γενικές γνώσεις:
  Οι μαθητές αποκτούν νέες εμπειρίες και γνώσεις για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
 • Διαπολιτισμική προσέγγιση και ανθρωπογεωγραφία:
  Μαθαίνω για την καθημερινότητα/τις συνήθειες και τα έθιμα που επικρατούν στη χώρα της γλώσσας-στόχου με παραδείγματα και τα συγκρίνω με το δικό μου περιβάλλον διαβίωσης.
Λεξιλόγιο
 • Στα πλαίσια των παραπάνω θεμάτων και καταστάσεων τα παιδιά πρέπει να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη λέξεων από το κατάλληλο για την ηλικία τους λεξιλόγιο.
Κατά την επιλογή ασκήσεων προφοράς και γλωσσικών δομών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Προφορά
 • Από νωρίς πρέπει να δοθεί έμφαση στη σωστή προφορά και τον τονισμό.
 • Πρέπει να βοηθήσουμε το μικρό μαθητή να συνειδητοποιήσει τις διαφορές μεταξύ της μητρικής και της ξένης γλώσσας.
 • Για την εξάσκηση της προφοράς πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο ακουστικές ασκήσεις όσο και ασκήσεις ομιλίας
Γλωσσικές δομές και χρήση της γλώσσας
 • Οι επικοινωνιακές προσπάθειες πρέπει να γίνονται με τη χρήση απλών συντακτικών δομών (ως επί το πλείστον κύριες προτάσεις), κυρίως όταν πρόκειται για την παραγωγή λόγου στην απευθείας προφορική επικοινωνία. Σε κείμενα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σταδιακά και πιο σύνθετες δομές για τη βελτίωση της πρόσληψης και κατανόησης της γλώσσας.
 • Η διδασκαλία κάποιων γλωσσικών κανόνων και η μερική παρουσίαση της γλωσσικής νομοτέλειας, μπορούν να κάνουν πιο κατανοητό το μάθημα της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία και να βοηθήσουν το παιδί να ευαισθητοποιηθεί και να προβληματισθεί για τη γλώσσα. Αυτό όμως δεν πρέπει να συγχέεται με το μάθημα της γραμματικής, αλλά να προκύπτει αβίαστα χάριν της επικοινωνίας και του περιεχομένου. Στερεότυπες ασκήσεις, επαγωγική εισαγωγή κανόνων της γραμματικής και χρήση μεταγλωσσικών όρων δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στο νοητικό επίπεδο παιδιών από τεσσάρων έως δέκα ετών περίπου και δεν οδηγούν στον επιθυμητό στόχο της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας.
Ουσιαστική είναι η χρήση εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών μέσων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία, καθότι αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άμεσης επικοινωνίας:

Μη-λεκτικά μέσα επικοινωνίας
 • Στην επικοινωνία πρέπει να χρησιμοποιούνται πρακτικές ενέργειες (δείχνω κάτι, μιμούμαι μια πράξη κ.α.), αλλά αυτές να συνοδεύονται από ανάλογα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία (χειρονομίες, μίμηση, στάση του σώματος, σωματική και οπτική επαφή κ.α.). Τα παραγλωσσικά μέσα μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχία ή αποτυχία της επικοινωνίας, καθώς αυτά είναι γνωστά στο παιδί.

Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών