A korai idegennyelv-tanításnak megfelelő tartalmak

Tematikai és nyelvi szempontból azok az oktatási tartalmak jöhetnek számításba, amelyek összhangban vannak a gyerekek érdeklődési körével és tanulás-lélektani fejlettségével. A tartalmak feleljenek meg a gyermeki érdeklődésnek és tágítsák azt, hassanak érzelmeire, fokozzák lelkesedését, fejlesszék fantáziáját és kreativitását, szerezzenek neki örömet.

A korai idegennyelv-tanulás tartalmai kiegészítik és differenciálják azt a világképet, amelyet a gyermek az anyanyelvén felépít vagy már felépítetett. Ezek a tartalmak a szemantikai és pragmatikai progresszióhoz igazodnak, és messze¬menően figyelmen kívül hagyják a grammatikai progressziót. A tartalmakat lehetőség szerint autentikus tananyagok segítségével közvetítsük. Erre az olyan egyszerű szövegfajták a legalkalmasabbak, mint pl. mondókák, dalok, versek, mesék és történetek. A tanítási célokra írott nem autentikus szövegek igazodjanak az autentikus nyelvezethez és az autentikus szövegfajtához, és vegyék figyelembe mind a párbeszédes, mind az elbeszélő formákat.

Ahhoz, hogy a nyelvi kompetenciákat a hallás utáni megértés, a beszéd, az olvasás és az írás készségterületeit, illetve a gyermekek mindennapi kommunikációs cselekvőképességét fejleszthessük, a tanulóknak olyan szókincsre és nyelvi struktúrákra van szükségük, amelyek összhangban vannak a gyerekek világával. A tanterveknek ebben a tekintetben nem csak a témák választékát kell meghatározniuk, hanem a témák összefüggésében elsajátítandó struktúrákat is, amelyeket képes- vagy tankönyveknek kell tartalmazniuk.

A kiejtés iskolázása a tanítás integrált részét kell hogy képezze. Ezt segítik az anyanyelvi beszélőkkel készített hang- vagy audió-vizuális felvételek. Az olyan közvetlenül nem nyelvi eszközök, mint pl. a gesztusok vagy a mimika, valamint más nyelvi eszközök is, amelyek a lehető legszorosabban kötődnek a nyelvhasználat társadalmi és kulturális vonatkozásaihoz (a köszönés, megszólítás, udvariasság), a korai nyelvtanításnak szintén lényeges tartalmi részét képezik.

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok