Treści odpowiednie dla wczesnej nauki języków obcych

Dobór treści pod względem językowym i tematycznym powinien kierować się zainteresowaniami dzieci oraz ich rozwojem z punktu widzenia psychologii uczenia się. Treści powinny odpowiadać zainteresowaniom dziecka i rozwijać je, odnosić się do jego uczuć, wspierać zaangażowanie, fantazję i kreatywność oraz sprawiać mu przyjemność.więcej ...
ZALECENIA:

Treści stanowiące podstawę oferty edukacyjnej w zakresie wczesnej nauki języka obcego powinny być przekazywane jako część kontekstów komunikacyjnych i dotyczyć na przykład wymienionych poniżej tematów ogólnych a także wprowadzać w sposób świadomy w słownictwo z zakresu tych tematów.

Tematy i sytuacje
 • Kultura dnia codziennego i dziecięca:
  Dziecko w różnych kontekstach, np. ja i moja rodzina/przyjaciele, przedszkole/szkoła, gry i zabawy, hobby, sport, zwierzęta, podróże, pory roku/pogoda, jedzenie i picie, ciało/zdrowie, ubranie, święta i zwyczaje, ochrona środowiska itd.
 • Aspekty tematyczne:
  W ramach wymienionych wyżej tematów wiedza dzieci wzbogacana jest o nowe doświadczenia i wiadomości na temat ludzi i środowiska.
 • Aspekty międzykulturowe i krajoznawcze:
  Poznawanie dnia powszedniego/zwyczajów w kraju języka docelowego w oparciu o przykłady oraz porównanie z własnym środowiskiem życia.
Słownictwo
 • W ramach wymienionych wyżej tematów i sytuacji powinno zostać opanowane adekwatne do wieku słownictwo obejmujące możliwie wszystkie części mowy.
Przy doborze istotnych pod względem wymowy treści oraz struktur językowych należy mieć na uwadze następujące aspekty:

Wymowa
 • Na odpowiednią wymowę i intonację należy zwracać uwagę już na wczesnym etapie.
 • Należy uświadamiać uczącemu się dziecku różnice między językiem ojczystym a obcym.
 • Podczas ćwiczenia wymowy powinny być stosowane zarówno ćwiczenia słuchowe, jak i artykulacyjne.
Struktury językowe i używanie języka
 • Realizacja celów komunikacyjnych powinna być łączona z prostymi strukturami składniowymi (przede wszystkim zdania główne), w szczególności jeśli chodzi o produkcję językową w bezpośredniej komunikacji ustnej. W przypadku rozumienia tekstów (teksty słuchane i czytane) można stopniowo wprowadzać także bardziej skomplikowane struktury w celu zwiększenia możliwości rozumienia języka obcego.
 • Pewna ilość reguł językowych oraz wgląd w pewne prawidłowości mogą przyczynić się do większej przejrzystości na etapie wczesnej nauki języków obcych i stanowić fundament do refleksji nad językiem w przyszłości. Nie wolno jednak utożsamiać tego z nauką gramatyki. Takie postępowanie powinno wynikać z aspektów komunikacyjnych lub być związane z konkretnymi treściami. Dryl językowy, dedukcyjne wprowadzanie reguł gramatycznych i używanie terminologii metajęzykowej w żadnym razie nie odpowiadają stopniowi rozwoju kognitywnego dziecka w wieku ok. czterech do dziesięciu lat i nie prowadzą do celu, którym jest używanie języka do komunikacji.
Do istotnych treści w zakresie wczesnej nauki języków obcych należą jako integralna część bezpośredniej komunikacji także środki poza- i parajęzykowe:

Niewerbalne środki komunikacji
 • Sytuacjom komunikacyjnym powinny towarzyszyć zarówno wspierające je czynności praktyczne (wskazywanie na coś, naśladowanie czegoś itd.), jak i odpowiednie środki o charakterze parajęzykowym w postaci mowy ciała (gestykulacja, mimika, postawa, kontakt wzrokowy, dotyk itd.). Ponieważ środki te są zakorzenione w danej kulturze, mogą znacząco przyczynić się tego, czy komunikacja się powiedzie czy też nie.

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli