Το παιδί στο επίκεντρο του γλωσσικού προγράμματος

Το πρόγραμμα εκμάθησης ξένης γλώσσας που έχει σχεδιασθεί ειδικά για παιδιά, πρέπει να αποσκοπεί στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Επίσης, πρέπει να ενισχύει και να βελτιώνει εξίσου τις συναισθηματικές, δημιουργικές, κοινωνικές, νοητικές και γλωσσικές του ικανότητες,  με στόχο την επικοινωνία στην ξένη γλώσσα.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει το κάθε παιδί να υποστηριχθεί σύμφωνα με το προσωπικό του επίπεδο ανάπτυξης.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

    Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών