Akwizycja języka a psychologia rozwojowa

Człowiek zorientowany jest na język już przed narodzeniem. Niemowlęta intuicyjnie dostosowują się do melodii języka otoczenia. Już ich pierwsze próby naśladowania złożonych dźwięków stanowią akty komunikacji.

Od około drugiego roku życia akwizycja języka odbywa się w sposób świadomy. Język i procesy myślowe łączą się ze sobą. Dziecko przyswaja sobie – w formie zabawy w odniesieniu do siebie, ale też w stałej interakcji społecznej – obraz świata i poznaje przy tym, w jaki sposób zorganizowany jest język.

Dalszy językowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka zależy od uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz od tego, czy postrzegane jest jako jednostka, którą traktuje się zgodnie z jej potrzebami, skłonnościami i umiejętnościami.
ZALECENIA:

Adekwatnie do aktualnego stopnia rozwoju dziecka można sformułować następujące zalecenia odnośnie procesu nauki języków obcych:
  • Dzieci w związku ze swoją naturalnością i spontanicznością są w szczególny sposób zdolne do przejawiania entuzjazmu i otwarte na formy aktywności o charakterze zabawy. Zwykle wysoki stopień dziecięcej ciekawości, potrzeba odkrywania, gotowość do uczenia się oraz chłonność dzieci powinny zostać wykorzystane do praktycznego i zorientowanego na działanie uczenia się oraz eksperymentowania.
  • Czasowa i przestrzenna perspektywa dzieci ogranicza się do bezpośredniej rzeczywistości. W otoczeniu posługującym się innym niż docelowy językiem potrzebują one zrozumiałych dla siebie impulsów.
  • Abycoś zrozumieć, dzieci potrzebują konkretnych, obrazowych przykładów. Dopiero po osiągnięciu określonego wieku są w stanie pojąć abstrakcyjne treści. W związku z tym decydującą rolę dla sukcesu edukacyjnego i czerpania przyjemności z nauki odgrywają sytuacyjne oraz zorientowane na działanie bodźce oraz metody.
  • Dzieci są w stanie zachować koncentrację przez krótki czas; dobra zwykle pamięć dziecka powinna być rozwijana w formie zabawy.
  • Z zasady otwarta postawa dzieci zachęca do zajęcia się tematami o charakterze międzykulturowym.

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli