ბავშვი უცხოური ენის სწავლის პროცესის ცენტრში

უცხოური ენის გაკვეთილი და ბავშვის მიერ ენის შესწავლის მთელი პროცესი უნდა პასუხობდეს ბავშვის პიროვნების ზოგად განვითარებას.

უცხო ენის შესწავლამ ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვში ემოციური, კრეატიული, სოციალური და ენობრივი უნარების განვითარებას როგორცYზოგადად, ასევე კონკრეტულად ამ უცხოურ ენაზე კომუნიკაციური ქმედებების განსახორციელებლად.

ამ მიზნის მისაღწევად ყველა ცალკეულ ბავშვს მისი პიროვნული განვითარების შესაბამისად უნდა შევუწყოთ ხელი სწავლის პროცესში.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    უცხოური ენის ადრეულ ასაკში სწავლა

    მასალები და რჩევები ასწავლებლებისათვის