Lapse õigused

Juba algkoolis tuleb vastavalt ÜRO lasteõiguskonventsioonile tutvustada lastele nende õigusi. Lastele, kes on teadlikud enda õigustest, avanevad arvukad võimalused enda vahetus ühiskondlikus kontekstis. Põhiõigus keelelisele arendamisele on siin lähtekoht paljudele teistele õigustele. See, kes oskab lugeda ja kirjutada, tehes seda kas ühes või mitmes võõrkeeles, on võimeline mitmekesisemalt suhtlema ning omandab kergemini sotsiaalseid pädevusi.

Õigus haridusele ning võõrkeele õppimisele tähendab sisuliselt võimalust heita pilk võõrastesse kultuuridesse, mõista võõrapärast, arendada nii uudishimu kui ka tolerantsust ning käia mööda radu, mis jääksid võõrkeeli oskamata suletuks, ja seega arendada vabalt oma isiksust.

Väiksed lapsed ei karda võõrapärasust ning lähenevad võõrale keelekõlale eelarvamustevabalt. Nad ei saa aga ise seista oma õiguse eest lastepärasele võõrkeeleõppele.

Varajane võõrkeeleõpe peab kõigile lastele tagama järgmised keelega seotud õigused:
  • õigus varajasele, võimalikult mahukale võõrkeeleõppele (eesmärgiks tagada võrdsed võimalused). See hõlmab nii emakeele ehk päritolumaa keele arendamist kui ka lapse keelelise pagasi laiendamist varajase võõrkeeleõppe kaudu.
  • õigus interkultuursele õppesisule ning – suhtlemisele
  • õigus lapse kõigi võimete maksimaalsele arendamisele keeleõppe kaudu. See hõlmab teadmiste omandamiseks õppimist kõigi meeltega.
  • õigus iseseisvale tegutsemisele ja osalemisele keeleõpet puudutavas otsustusprotsessis
  • õigus karistamatult keelelisi vigu teha
  • õigus omaksvõtmisele ja õiglasele kohtlemisele, vaatamata emakeelele, päritolumaa kultuurile või religioonile
Soovitus:

Varajane võõrkeeleõpe peaks pakkuma võimalikult palju praktilisi võimalusi kogeda vastavalt õppija vanusele teadlikult laste õigusi ning seeläbi tugevdada lapse isiksust. See tähendab laste ärakuulamist, nende julgustamist eneseväljendamiseks, küsimuste lubamist ning taktitundelist ja ettevaatlikku vigade parandust.

Varajane võõrkeeleõpe

Materjalid ja nõuanded õpetajatele