Prawa dziecka

Już szkoła podstawowa powinna zapoznać dzieci z ich prawami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka ONZ. Przed dziećmi, u których rozwija się świadomość ich praw, otwierają się szerokie możliwości w bezpośrednim kontekście społecznym. Podstawowe prawo do edukacji jest przy tym punktem wyjścia dla wielu innych praw. Kto umie czytać i pisać oraz umie to robić np. także w jednym lub kilku językach obcych, posiądzie umiejętność wszechstronniejszej komunikacji i łatwiej mu będzie rozwinąć kompetencje społeczne.

Prawo do edukacji, do nauki języka obcego implikuje zatem możliwość wniknięcia w inną kulturę, łatwiejszego zrozumienia tego, co obce, wykształcenia zarówno ciekawości, jak i tolerancji, chadzania drogami, które pozostają niedostępne bez znajomości języka, oraz nieograniczonego rozwijania w ten sposób własnej osobowości.

Małe dzieci nie odczuwają lęku przed nieznanym i bez uprzedzeń podchodzą do obcego brzmienia języka. Nie są jednak w stanie same domagać się, żeby dano im możliwość do nauki języków obcych w sposób przyjazny dzieciom.

Wczesna nauka języków obcych powinna zagwarantować wszystkim dzieciom następujące prawa dotyczące sfery językowej:
  • prawo do wczesnej, możliwie szeroko zakrojonej edukacji językowej (która ma prowadzić do równości szans). Odnosi się to zarówno do rozwoju kompetencji językowej w zakresie języka ojczystego wzgl. pochodzenia, jak i do rozszerzenia jak i do zwiększenia w ten sposób liczby języków, którymi włada dziecko.
  • prawo do treści kształcenia o charakterze międzykulturowym oraz do możliwości międzykulturowej komunikacji.
  • prawo do maksymalnego rozwoju wszystkich umiejętności tkwiących w dziecku przez ofertę edukacyjną w zakresie nauki języków. Zawiera się w tym również postulat nauki wszystkimi zmysłami.
  • prawo do samodzielnego działania i udział w procesach decyzyjnych w ramach oferty edukacyjnej w zakresie nauki języków.
  • prawo do bezkarnego popełniania błędów językowych.
  • prawo do akceptacji i równego traktowania bez względu na swój język, religię lub kulturę.
ZALECENIA:

Oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych powinna dawać wiele okazji do adekwatnego do wieku ucznia doświadczania praw dziecka, aby w ten sposób wzmacniać osobowość dziecka. Do tego zalicza się również słuchanie, co dziecko ma do powiedzenia, zachęcanie do wypowiadania się, zezwalanie na pytania oraz poprawianie błędów w sposób delikatny i ostrożny.

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli