Jazykový vývoj dítěte

Úspěchy při raném osvojování cizího jazyka se sice ve své dynamičnosti dostavují s individuálními rozdíly, ale v zásadě probíhají podle určitých vzorců. O přesném sledu jednotlivých fází nebo stupňů dětského osvojování jazyků však zatím neexistuje žádný jednotný poznatek. Piagetův model vývoje se zakládá na mnoha empirických průzkumech, ale dnes je podrobován stejné kritice jako ostatní modely.

Jisté dnes je, že se „lidé v každé době mohou učit nový jazyk nebo několik nových jazyků. Výsledky výzkumu osvojování jazyka a výzkumu lidského mozku však podněcují k podpoře osvojování cizího jazyka v co nejranějším věku. Prokazatelně si lze například do věku šesti let osvojit druhý jazyk bez cizího akcentu. Až do puberty se člověku snadněji než v pozdějším věku učí syntax a morfologie“. Na druhou stranu má na úspěch dětí při učení vliv mnoho dalších faktorů. K nim patří kvalita učitelů a učebních materiálů nebo také trvání a intenzita kontaktu s jazykem.
Doporučení:
  • Na proces osvojování cizího jazyka u dětí by se mělo pohlížet v co nejužším kontextu s rozvojem mateřského jazyka.
  • Během procesu osvojování jazyka by se mělo dítěti poskytnout dostatek příležitostí k tomu, aby si to, co se nově naučilo, vyzkoušelo v sociální interakci, např. s učitelem nebo se spolužáky.
  • Pochopení toho, že proces osvojování jazyka zcela zřejmě probíhá v jednotlivých fázích, vyžaduje změnu myšlení o chybování při osvojování jazyka: Chyby je nutné chápat jako vývojové kroky na cestě k osvojení jazyka a s trpělivostí a uvážlivostí je vnímat jako legitimní dílčí aspekt učebního procesu.
  • Vychovatelka a/nebo učitel by měli chyby vnímat jako důležitou informaci o procesu osvojování jazyka a využívat je k další podpoře dítěte.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen