Bola chet til o’qitishning diqqat markazida

Kichik yoshlilar uchun mo’ljallangan chet tilli darslari bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishi lozim.

U bola chet tilida muloqot qila olishi uchun uning emotsional, ijodiy, kognetiv va til bilish qobiliyatlarini o’stirishi lozim.

Buni muvaffaqqiyatli amalga oshirish uchun esa har bir bolaga uning individual rivojlanish darajasidan kelib chiqib yordam berilishi lozim.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Erta yoshda xorijiy tillarni o’rganish

    O’qituvchilar uchun material va ko‘rsatmalar