Učební prostory

Rané osvojování cizího jazyka probíhá v mateřských školách, školách a ostatních vzdělávacích zařízeních. Aby se dostálo podmínkám kvalifikované výuky, mělo by učení probíhat pouze v prostorách, které svou velikostí a vybavením zaručují pro děti bezpečné prostředí, ve kterém lze učební procesy utvářet v souladu s dětskými potřebami a ve kterém není nijak ohroženo zdraví učících se dětí.

Při co nejmenším počtu dětí v učební skupině v prostředí uzpůsobeném dětským potřebám lze nejlépe zaručit, že každé dítě bude mít dostatek příležitostí k mluvení a že se mu dostane podpory v souladu s jeho potřebami. Stabilní atmosféra při učení v místnosti, která je pokud možno konstantně k dispozici, podporuje kontinuitu učení.

V rámci instituce by měl existovat prostor k tomu, aby bylo možné se všemi zúčastněnými vychovatelkami a učiteli domlouvat způsoby podpory dětí při učení, učební cíle, metody a obsah, zejména tehdy, když výuku cizího jazyka provádí dodatečně přizvaná odborná síla.
  Doporučení:

  Prostory, ve kterých se děti učí, by měly být k tomuto účelu využívány pokud možno trvale, aby se děti mohly rozvíjet ve známém a bezpečném prostředí.

  Odborní pracovníci různých učebních stupňů by si měli vzájemně poskytovat informace. Lze doporučit tyto způsoby:
  • výměna informací o učebních osnovách, směrnicích, stanovených cílech, obsahu a tématech
  • vedení portfolií žáků, přesahující rámec učebního místa
  • koordinační konference
  • vzájemné hospitace, přesahující rámec učebního místa, a společné další vzdělávání

  Frühes Fremdsprachenlernen

  Materialien und Tipps für LehrerInnen