Τόποι μάθησης

Τα παιδιά μαθαίνουν ξένες γλώσσες σε μικρή ηλικία στο νηπιαγωγείο, το σχολείο και τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός ποιοτικού διδακτικού προγράμματος είναι η ύπαρξη χώρων διδασκαλίας των οποίων το μέγεθος και ο εξοπλισμός διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μικρούς μαθητές και στους οποίους το μάθημα μπορεί να διαμορφωθεί με τρόπο που ενδείκνυται για παιδιά και δεν τίθεται σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο η υγεία τους.

Αν η ομάδα των μαθητών είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή και το μάθημα γίνεται στον κατάλληλο χώρο, διασφαλίζεται, ότι κάθε παιδί θα έχει αρκετές ευκαιρίες να μιλήσει και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα και ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές του ανάγκες . Ένα σταθερό μαθησιακό περιβάλλον -αν είναι δυνατόν πάντα στον ίδιο χώρο- διασφαλίζει τη συνέχιση της μάθησης.

Μέσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες μπορούν να συζητούν και να συμφωνούν για τους τρόπους επίβλεψης, τους στόχους μάθησης, τις μεθόδους και το περιεχόμενο του προγράμματος, κυρίως όταν η ξένη γλώσσα διδάσκεται από επιπλέον ειδικό διδακτικό προσωπικό.
  Οδηγίες

  Τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται, αν αυτό είναι δυνατόν, πάντα στους ίδιους χώρους, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν σ’ ένα κλίμα ασφάλειας και προστασίας.

  Οι διδάσκοντες διαφόρων βαθμίδων οφείλουν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Προτείνονται οι παρακάτω τρόποι:
  • Ανταλλαγή σχεδίων μαθημάτων, κατευθυντήριων γραμμών, στόχων, περιεχομένου και θεμάτων
  • Τήρηση Portfolio μαθητή, το οποίο θα τον ακολουθεί στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσής του
  • Συντονιστικές συνελεύσεις   
  • Εκπαιδευτικοί διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα συναδέλφων τους και να συμμετέχουν σε κοινές επιμορφωτικές εκδηλώσεις

  Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

  Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών