Õppetöö toimumiskohad

Varajane võõrkeeleõpe toimub lasteaedades, koolides ja muudes haridusasutustes. Vastamaks kvaliteetse õppetöö tingimustele, peaksid võõrkeeletunnid toimuma üksnes ruumides, mis tagavad oma suuruse ja varustuse poolest lastele turvalise keskkonna. Neis ruumides peaks olema võimalik kavandada õppetööd lastele sobival viisil ning need peaksid olema õppivate laste tervisele täiesti ohutud.

Võimalikult väikese laste arvu puhul õpperühmas ja lastele sobivas ruumilises keskkonnas on kõige paremini tagatud, et igal lapsel on piisavalt võimalusi rääkimiseks ja et iga last juhendatakse vastavalt tema vajadustele. Stabiilne õpikeskkond, võimaluse korral alati samas ruumis, toetab õppimise järjepidevust.

Igas haridusasutuses peaks olema koht, kus kõigil asjasse puutuvatel lasteaia- ja kooliõpetajatel oleks võimalik arutada õppetöö detaile, õpieesmärke, meetodeid ja õppesisu, eriti sel juhul, kui võõrkeele õpetaja on spetsialist väljaspool asutust.
  Soovitused:

  Ruumid, kus lapsed õpivad, peaksid olema võimalusel pidevas kasutuses, et lapsed saaksid areneda turvalises keskkonnas.

  Erinevate õpitasemete õpetajad peaksid vastastikku infot vahetama. Selleks võib soovitada järgmisi viise:
  • Õppekavade, eeskirjade, eesmärkide, õpisisu ja  teemade vahetamine
  • Õpimappide kasutamine õppeasutuse üleselt
  • Koordineerivad koosolekud
  • Vastastikused tundide külastused erinevates asutustes ning ühised täiendkoolitused

  Varajane võõrkeeleõpe

  Materjalid ja nõuanded õpetajatele