Üleminekud

Varajase võõrkeeleõppe järjepidevuse tagamisel on üleminek lasteaiast eel- või algkooli tihti problemaatiline.

Erinevate õppeasutuste õpiprotsesside järjepidevuse loomiseks on oluline kooskõlastada võõrkeele õppekavad asutustevaheliselt. Algkooliõpetajad peavad koos lasteaia õpetajatega tutvuma eelneva õpisisu ja konkreetsete tööetappidega, et toetuda loogiliselt juba olemasolevatele võõrkeele teadmistele ja vältida kordusi. Samamoodi peavad eelneva õppeasutuse õpetajad valmistama lapsi ette üleminekuks järgmisele astmele.

Selleks on vaja õppekava suuniseid, mis sätestaksid edasijõudmise ja järjepidevuse võõrkeeleõppes.
  Soovitused:
  • Õppekavad (õppimise algushetk, keelte valik, maht ja järjekord, taotletavad lõpp-pädevused) peaksid olema üksteisega täpselt kooskõlastatud. Kogu varajase võõrkeeleõppe haridusprotsessil peaks olema ühtne haridusteoreetiline alus.
  • Vähemalt teatud aja kestev ülikoolis toimuv ühine väljaõpe lasteaia- ja algkooliõpetajatele, nagu seda mõnedes riikides tehakse, võiks aidata muuta haridussüsteemi ühtsemaks.
  • Õppeasutused peaksid planeerima üleminekuid tulevikku vaatavalt ja järgmiste tasemetega haakuvalt, et tagada järjepidevus õpiprotsessis.
  • Tuleks arendada kooliastmeid lõimivaid õpikuid ja õppematerjale.

  Varajane võõrkeeleõpe

  Materjalid ja nõuanded õpetajatele