Những bước chuyển

Đối với tính liên tục của việc học ngoại ngữ từ sớm thì bước chuyển giao từ trường mẫu giáo sang trường mầm non hoặc tiểu học thường nảy sinh nhiều vấn đề.

Một trong những tác nhân quan trọng tạo nên sự liên tục của quá trình học tại các cơ sở giảng dạy khác nhau là sự thỏa thuận giữa các cơ sở dạy học về chương trình giảng dạy ngoại ngữ. Giáo viên tại các trường tiểu học phải phối hợp với các giáo viên mẫu giáo để lấy thông tin về các nội dung cũng như các bước làm việc cụ thể đã được tiến hành nhằm tiếp nối được các kiến thức ngoại ngữ đã có và tránh sự trùng lặp, chồng chéo. Tương tự như vậy, các giáo viên chuyên môn ở các bậc học trước phải chuẩn bị cho trẻ bước chuyển tiếp lên bậc học sau một cách phù hợp.

Ở đây, cần có các quy định cho chương trình giảng dạy, trong đó quy định rõ các bước thực hiện cũng như nêu được tính liên tục của việc học ngoại ngữ.
  Đề xuất
  • Chương trình giảng dạy (Thời điểm bắt đầu học, cách lựa chọn, quy mô và thứ tự của các ngoại ngữ, mục tiêu đặt ra) phải được thỏa thuận rõ ràng. Phải có những nền tảng chung trong lý thuyết giáo dục cho toàn bộ quá trình học ngoại ngữ sớm.
  • Ít nhất nên có một thời gian đào tạo hàn lâm chung cho giáo viên phổ thông và giáo viên mẫu giáo giống như tại vài nước đang thử nghiệm để có thể có một hệ thống giáo dục bền vững .
  • Các bước chuyển giữa các loại trường phải được lên kế hoạch một cách có tầm nhìn và rộng khắp để đảm bảo một quá trình học liên tục.
  • Nên phát triển những giáo trình và tài liệu giảng dạy liên thông giữa các bậc học.

  Học ngoại ngữ sớm

  Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên