Mediji

Mūsdienās mediji ienāk arī bērnu dzīvē. Saskaņā ar kādu pētījumu Vācijā bērnu iecienītākais un visbiežāk izmantotais medijs ir televīzija, no kuras stipri atpaliek audiokasetes un bilžu grāmatas . Mediji ir neatņemama bērnu dzīves daļa, un mediju radīto iespaidu pārstrādāšana ir būtiska bērnu pieredzes veidošanas sastāvdaļa. Tādēļ, norobežojoties no diskusijām, kas mediju virzienā raida kritiku, arī medijiem būtu jāspēlē nozīmīga loma bērnu agrīnajā audzināšanā un izglītībā.Lasiet vēl  ...
Ieteikumi:
  • Gan tradicionālo, gan „jauno” mediju izvēlei un izmantošanai būtu jābūt balstītai uz agrīnās svešvalodu apguves mērķiem, saturu un metodiskajiem un didaktiskajiem principiem.
  • Neatkarīgi no mediju veida tie būtu jāizmanto ierobežotā apmērā un saprātīgi. Mediji nedrīkst kļūt par pašmērķi, bet tiem jāveicina un jābagātina mācību process.
  • Mediju izmantošana kalpo gan valodas apguves procesam, gan mediju izglītībai un mediju kompetences attīstīšanai. Mediju pieredze bērniem būtu jāgūst audzinātāju un skolotāju uzraudzībā, lai bērni, no vienas puses, izprastu mediju lietošanu un, no otras puses, iemācītos novērtēt konkrēto mediju nozīmi sev personīgi.
  • Audzinātājām un skolotājiem būtu jāspēj saskatīt bērnu pieredze ar medijiem, kuru viņi ienes nodarbībās (un kas izpaužas kā lomu spēles, centieni pārstrādāt pieredzēto, pārrunas ar citiem bērniem par televīzijas raidījumiem u.tml.), un tā jāizmanto, lai labāk izprastu bērna mācīšanās procesu.
  • Bērniem ļoti patīk darboties pašiem, tādēļ darbā ar medijiem būtu jāatbalsta viņu vēlme uzņemties aktīvu lomu.

    Agrīnā svešvalodu apguve

    Materiāli un ieteikumi skolotājiem