Media

Media są dziś obecne także w świecie dziecka. Badania pokazują, że telewizja jest w Niemczech najbardziej lubianym i najczęściej użytkowanym przez dzieci medium wyprzedzając wyraźnie kasety audio i książki z obrazkami. Media są integralną częścią dziecięcego świata, a przetwarzanie przeżyć dostarczanych przez media stanowi ważny element rozwoju sfery doznań u młodszych dzieci. Z tego względu media powinny, abstrahując od krytycznych wobec nich głosów, odgrywać także ważną rolę w wychowaniu i edukacji dzieci na ich wczesnym etapie rozwoju.więcej ...
ZALECENIA:
  • Podstawą wyboru i zastosowania tradycyjnych i nowych mediów powinny być cele, treści i zasady metodyczno-dydaktyczne wczesnej nauki języków obcych.
  • Niezależnie od ich rodzaju zastosowanie mediów powinno być dozowane i dobrze przemyślane. Użycie mediów powinno wspierać proces nauki i wzbogacać go, a nie stać się celem samym w sobie.
  • Stosowanie mediów służy procesowi nauki języka tak samo jak wychowanie medialne i rozwijanie kompetencji medialnej. Zdobywaniu doświadczeń w kontakcie z mediami powinni towarzyszyć wychowawcy i nauczyciele, aby z jednej strony wyjaśnić dzieciom zasady korzystania z mediów, a z drugiej strony nauczyć je oceniać, jaką wartość konkretne media mają dla nich osobiście.
  • Wychowawcy i nauczyciele powinni rozpoznawać w czasie zajęć oznaki kontaktu dzieci z mediami (np. odgrywanie ról, próby przetworzenia wrażeń, rozmowy z innymi dziećmi na temat audycji telewizyjnych itp.), nawiązywać do nich i wykorzystywać je do lepszego zrozumienia procesu uczenia się przez dziecko.
  • Dzieci uwielbiają działać i powinno się wspierać ich dążenia do aktywnej roli przy korzystaniu z mediów.

    Wczesna nauka języków obcych

    Materiały i wskazówki dla nauczycieli