Eesmärk: Interkultuurselt avatud laps

Varajase algusega kasutatakse ära kõik ressursid, et pakkuda lastele parimaid arenguvõimalusi võõrkeelses õpiprotsessis. Nende hulka kuuluvad emotsionaalne, loominguline, sotsiaalne, kognitiivne ja keeleline külg lapse üldises arengus, kuid väga suurel määral ka interkultuurne suhtluspädevus.

Interkultuurselt huvitatud ja avatud lapsest võib hiljem saada interkultuurselt pädev suhtleja, mis on tänapäeva võõrkeeleõppe üks sätestatud eesmärke.

Õppija võõrkeelepädevust ei mõõdeta enam ainult emakeele kõnelejate keeleoskuse taustal, vaid nüüd on mõõdupuuks õppija võime tulla toime interkultuurse kommunikatsiooni mitmekülgsete ülesannetega. Võõrkeelt õppivale lapsele tuleb anda impulsse ja pakkuda teemasid, mis võimaldaksid arendada interkultuurse suhtleja avatust ja sallivust. Varajane kokkupuude võõrkeelega peaks äratama lapse huvi võõrkeele vastu, pakkuma õppimisrõõmu ja “innustama last end peale oma emakeele ka mõnes muus keeles väljendama”.
  Soovitus:

  Varajane võõrkeeleõpe peaks keskenduma ühest küljest keelelise pädevuse arendamisele, teisalt aga ka soodustama üldiste, interkultuursete ja õpistrateegiliste oskuste kujunemist.
  Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

   Varajane võõrkeeleõpe

   Materjalid ja nõuanded õpetajatele