Idegen-nyelvi kompetenciák

Hogy milyen nyelvi kompetenciákkal kell rendelkeznie egy körülbelül tíz éves gyermeknek, ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk még empirikusan igazolt kutatási eredményekkel, amelyekből világosan levezethetők volnának a standardok.

Ez alól egyetlen kivétel akad, mégpedig az, hogy a gyerekek megfelelő erőfeszítés mellett képesek az idegen-nyelvi kiejtés jó elsajátítására.

Abból kell kiindulni, hogy a gyermekkorú tanuló nyelvi kompetenciái az egyes területeken eltérően fejlődnek. Ez feltehetőleg a korai idegennyelv-tanítás súlypontjaival függ össze, ugyanis az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a hallás utáni értést és a beszédet fejlesztik súlypontilag. Az óvodában és az iskola-előkészítőben főleg a receptív készségek – a hallás, a hallás után megértés valamint az értés általában – állnak az előtérben. Ezt egészítik ki az általános iskola alsó tagozatán fokozatosan a produktív és interaktív stratégiák és megközelítések (a beszéd, az írás, szóbeli interakciók).
  Ajánlások:
  • A korai nyelvtanulás megkezdésének időpontjától függetlenül minden gyermek számára elegendő időt kell biztosítani a nyelvi impulzusok befogadására, mégpedig anélkül, hogy kényszerítenék a megszólalásra vagy megnyilatkozásait nem a megfelelő módon javítanák.
  • A gyermekek különös képességét a helyes kiejtés elsajátításában céltudatosan és intenzíven kell fejleszteni, elsősorban autentikus anyagok segítségével.
  • Az idegen nyelven való írást nagyon óvatosan kell bevezetni.
  • Az idegen-nyelvi kompetencia fejlesztésének inputjai tartalmilag, nyelvileg és módszertanilag igazodjanak a gyermekek kommunikációs szükségleteihez.

  Korai idegennyelv-tanulás

  Tanári segédletek, ötletek, javaslatok