Cel: dziecko otwarte międzykulturowo

Wczesne rozpoczęcie nauki pozwala na wykorzystanie wszystkich zasobów w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych szans rozwoju w procesie uczenia się języków obcych. Należą do nich wymiar emocjonalny, twórczy, społeczny, poznawczy i językowy ogólnego rozwoju dziecka. W dużym stopniu należy do nich jednak także międzykulturowa kompetencja komunikacyjna.

Dziecko zainteresowane aspektami międzykulturowymi i otwarte na nie może stać się później międzykulturowym użytkownikiem języka. Jest to zdeklarowany cel dzisiejszego nauczania języków obcych.

Miarą kompetencji językowej ucznia nie jest już jedynie kompetencja językowa rodzimego użytkownika danego języka, lecz umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami w zakresie komunikacji międzykulturowej. Uczeń w wieku dziecięcym powinien być w ramach wczesnej nauki języków obcych konfrontowany z impulsami i treściami, na których podstawie mogą się rozwinąć u niego otwartość i tolerancja właściwe międzykulturowym użytkownikom języka. Wczesna styczność z językiem obcym powinna budzić zainteresowanie językami, prowadzić do poczucia radości podczas ich nauki i „motywować dziecko do porozumiewania się także w innym języku niż ojczysty”.
  ZALECENIA:

  Wczesna nauka języków obcych powinna z jednej strony koncentrować się na rozwoju kompetencji językowych, z drugiej strony jednak powinna wspierać także umiejętności ogólne, międzykulturowe oraz związane ze strategią uczenia się.
  Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

   Wczesna nauka języków obcych

   Materiały i wskazówki dla nauczycieli