Mục tiêu: Đứa trẻ cởi mở với sự đa văn hóa

Với sự khởi đầu sớm, tất các các nguồn lực đều được tận dụng để tạo ra cho trẻ em những cơ hội phát triển tốt nhất trong quá trình học ngoại ngữ, trong đó kể đến sự phát triển cảm xúc, sáng tạo, xã hội, trí tuệ và ngôn ngữ nằm trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Ngoài ra, còn phải kể đến sự phát triển mạnh về kĩ năng giao tiếp đa văn hóa.

Một đứa trẻ quan tâm và cởi mở với môi trường đa văn hóa sau này có thể trở thành diễn giả đa văn hóa, một mục tiêu của giảng dạy ngoại ngữ ngày nay.

Khả năng ngoại ngữ của người học không chỉ được đo bằng khả năng ngôn ngữ của người sử dụng thứ tiếng đó mà được đo bằng khả năng xử lí các yêu cầu đa dạng trong giao tiếp đa văn hóa. Đối với người học là trẻ em và trong giảng dạy ngoại ngữ sớm, cần có những động lực và bao gồm các nội dung mà dựa trên nền tảng đó có thể phát huy sự cởi mở và khoan dung độ lượng của người hướng đa văn hóa. Sự tiếp xúc từ sớm với ngoại ngữ sẽ đánh thức sự quan tâm tới ngôn ngữ, gia tăng niềm vui trong học ngôn ngữ và „làm cho trẻ hứng học cũng như có thể sử dụng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ.“.
  Đề xuất

  Việc sớm bắt đầu học ngoại ngữ một mặt phải tập trung đến sự phát triển của các kĩ năng ngôn ngữ, mặt khác cũng phải khuyến khích các khả năng tổng thể, khả năng hội nhập đa văn hóa và khả năng học tập có phương pháp.
  Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

   Học ngoại ngữ sớm

   Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên