• عربي
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • فارسي (Persisch)
 • Français
 • [Hindi]
 • Hrvatski
 • [Kazak]
 • Македонски
 • Português
 • Русский
 • Shqip
 • Srpski
 • [Thai]
 • Türkçe
 • Українська
 • Tiếng Việt
 • 中文(简体)

   ประกาศนียบัตร ของเกอเธ่ ระดับ เอ1 : ภาษาเยอรมัน

   Goethe-Institut
   Goethe-Institut
   Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานเท่านั้น และเทียบได้กับระดับแรก (A1) ตามมาตรฐานการวัดความรู้ของ Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen ที่แบ่งออกเป็น 6 ระดับ.

   สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อสอบผ่าน เช่น

   • เข้าใจคำถามพื้นฐาน คำแนะนำ และข้อความ รวมทั้งเสียงตอบรับอัตโนมัติบนโทรศัพท์ ประกาศสาธารณะ และบทสนทนาสั้นๆ
   • เก็บประเด็นที่มีความสำคัญสำหรับตัวคุณจากข้อเขียนสั้นๆ ป้ายประกาศ
   • นับเลข บอกจำนวน บอกเวลา บอกราคา และฟังเข้าใจ
   • กรอกเอกสารในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างง่าย
   • เขียนข้อความส่วนตัวสั้นๆ
   • แนะนำตัวเองในการสนทนา ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง
   • สร้างประโยคคำถามและประโยคขอร้องเพื่อใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งโต้ตอบได้

   Entwicklung

   Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 wurde gemeinschaftlich vom Goethe-Institut und der telc GmbH entwickelt.

   Anerkennung

   Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 dient nachziehenden Ehegatten als Nachweis der geforderten Sprachkenntnisse, die diese für den Nachzug nach Deutschland benötigen.

   GER: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

   ผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับต้น
   A1 A2
   ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคและข้อความง่ายๆที่ใช้เป็นประจำได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การซื้อของ การทำงาน สามารถเข้าใจ สื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายประวัติของตนและสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยใช้ข้อความง่ายๆได้
    
    
    
    
   ผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับกลาง
   B1 B2
   ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของข้อความที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม รวมถึงการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในเรื่องที่ตนมีความรู้ สามารถโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถพูดและเขียนข้อความ ในหัวข้อที่หลากหลาย ได้อย่างละเอียดและชัดเจน สามารถแสดงทัศนคติของตนต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆได้
    
    
    
    
   ผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับสูง
   C1 C2
   ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็น ธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำพท์ สามารใช้ภาษาเยอรมันทั้งในด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไว ยกรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนมีทักษะทั้งด้านการอ่านและการฟังที่ดี สามารถสรุปเรื่องราวและอธิบายข้อความเหล่านั้นได้ พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งยังสามารถอธิบายความแตกต่างด้านความหมายเล็กๆน้อยๆในสถานการณ์ที่ซับ ซ้อนได้ชัดเจน

    เงื่อนไข

    การสอบของสถาบันเกอเธ่เปิดให้ผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ หรือการถือสัญชาติเยอรมัน

    สำหรับประกาศนียบัตร เอ1 ของสถาบันเกอเธ่ หลักสูตรภาษาเยอรมันขั้นเริ่มต้น 1 นั้นกำหนดว่าจะต้องมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

    ประกาศนียบัตร เอ1 ของสถาบันเกอเธ่ หลักสูตรภาษาเยอรมันขั้นเริ่มต้น 1เป็นเงื่อนไข ที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยในกรอบการประชุมร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปให้เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาขั้นต้น

    หน่วยการเรียน

    การที่จะสำเร็จหลักสูตรนี้ได้นั้น ท่านจะต้องมีหน่วยการ เรียน 80-200 หน่วยการเรียน โดยหน่วยการเรียน แต่ละหน่วยเท่ากับ 45 นาที โดยขึ้นอยู่กับความรู้เบื้องต้นและเงื่อนไขในการเรียนของท่าน

    Vorbereitung

    หากท่านเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติทางด้านภาษาตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ท่านสามารถที่จะแสดงความจำนงค์ในการ ขอลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านเข้าเรียนในชั้นเตรียมตัวเพื่อการสอบ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ความรู้ด้านภาษาและการสอบเป็นการเฉพาะ เพื่อที่จะทำให้การสอบของท่านเป็นไปได้โดยง่ายดายมากยิ่งขึ้น

    (PDF, 89 KB)

    องค์ประกอบของข้อสอบ

    1. การสอบข้อเขียนเป็นกลุ่ม (65 นาที)

     • ท่านจะได้ยินบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การติดต่อกัน ทางโทรศัพท์ หรือการประกาศในที่สาธารณะ ซึ่งท่านจะ ทำข้อสอบที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
     • ท่านจะได้อ่านข้อความต่างๆเช่น บันทึกสั้นๆ ข้อความประกาศที่มีข้อความสั้นๆ ป้ายคำแนะนำ ข้อความประกาศ และตอบคำถามตามเนื้อหาของข้อสอบที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
     • ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มง่ายๆ และเขียนข้อความส่วนตัวสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
    2. การสอบปากเปล่าเป็นกลุ่ม (ระยะเวลา 15 นาที)

    3. ท่านจะแนะนำตัวเองในกลุ่มของท่าน ต่อจากนั้นท่านจะตั้งคำถามและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและขอให้ผู้ร่วมกลุ่มคนใดคนหนึ่งตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

    การประเมินผล

    ประกาศนียบัตร เอ1 ของสถาบันเกอเธ่ หลักสูตรภาษาเยอรมันขั้นเริ่มต้น 1เป็นหลักสูตรที่เหมือนกัน และมีการประเมินผลเหมือนกันทั่วโลก โดยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าจะได้รับการประเมินผลโดยผู้ควบคุมการสอบ 2 ท่าน ณ ศูนย์กลางที่มีการสอบนั้นๆ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

    เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

    สำหรับผู้สนใจ ทางสถาบันเกอเธ่มีตัวอย่างข้อสอบภาษาเยอรมันฉบับออนไลน์ ตั้งแต่ระดับเริ่มแรกจนถึงระดับสูง (A1-C2) ซึ่งมีความสะดวก และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้มีความพิการ