ประกาศนียบัตร ของเกอเธ่ ระดับ เอ1 : ภาษาเยอรมัน

Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานเท่านั้น และเทียบได้กับระดับแรก (A1) ตามมาตรฐานการวัดความรู้ของ Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen ที่แบ่งออกเป็น 6 ระดับ.

สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อสอบผ่าน เช่น

 • เข้าใจคำถามพื้นฐาน คำแนะนำ และข้อความ รวมทั้งเสียงตอบรับอัตโนมัติบนโทรศัพท์ ประกาศสาธารณะ และบทสนทนาสั้นๆ
 • เก็บประเด็นที่มีความสำคัญสำหรับตัวคุณจากข้อเขียนสั้นๆ ป้ายประกาศ
 • นับเลข บอกจำนวน บอกเวลา บอกราคา และฟังเข้าใจ
 • กรอกเอกสารในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างง่าย
 • เขียนข้อความส่วนตัวสั้นๆ
 • แนะนำตัวเองในการสนทนา ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง
 • สร้างประโยคคำถามและประโยคขอร้องเพื่อใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งโต้ตอบได้

Entwicklung

Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 wurde gemeinschaftlich vom Goethe-Institut und der telc GmbH entwickelt.

Anerkennung

Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 dient nachziehenden Ehegatten als Nachweis der geforderten Sprachkenntnisse, die diese für den Nachzug nach Deutschland benötigen.

GER: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

ผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับต้น
A1 A2
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคและข้อความง่ายๆที่ใช้เป็นประจำได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การซื้อของ การทำงาน สามารถเข้าใจ สื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายประวัติของตนและสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยใช้ข้อความง่ายๆได้
 
 
 
 
ผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับกลาง
B1 B2
ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของข้อความที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม รวมถึงการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในเรื่องที่ตนมีความรู้ สามารถโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถพูดและเขียนข้อความ ในหัวข้อที่หลากหลาย ได้อย่างละเอียดและชัดเจน สามารถแสดงทัศนคติของตนต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆได้
 
 
 
 
ผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับสูง
C1 C2
ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็น ธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำพท์ สามารใช้ภาษาเยอรมันทั้งในด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไว ยกรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนมีทักษะทั้งด้านการอ่านและการฟังที่ดี สามารถสรุปเรื่องราวและอธิบายข้อความเหล่านั้นได้ พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งยังสามารถอธิบายความแตกต่างด้านความหมายเล็กๆน้อยๆในสถานการณ์ที่ซับ ซ้อนได้ชัดเจน

  เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

  สำหรับผู้สนใจ ทางสถาบันเกอเธ่มีตัวอย่างข้อสอบภาษาเยอรมันฉบับออนไลน์ ตั้งแต่ระดับเริ่มแรกจนถึงระดับสูง (A1-C2) ซึ่งมีความสะดวก และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้มีความพิการ