Materiale ushtrimi dhe informimi

Nëse ju në modulin shkrimi tek detyra 2 doni të zgjidhni një temë lidhur me literaturën, ju lutem hartoni të paktën një prej titujve të dhënë këtu.

Literatura 2017 për Goethe-Zertifikat C2: GDS
Günter Grass
Im Krebsgang
Eine Novelle
Deutscher Taschenbuch Verlag
ISBN 978-3-423-13176-6
€ 9,90 (D)
Andreas Maier
Klausen
Roman
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-45569-2
€ 8,00 (D)

Accessible exam training materials

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities