Εξετάσεις γερμανικών

      Συνεργαζόμενοι φορείς και ιδρύματα

      ALTE EAQUALS - zertifizierte Qualität für unsere Deutschkurse

      TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache