Cilësia. Një fjalë, të cilën ne e marrim seriozisht.

Instituti Gëte garanton me emrin e tij dhe me menaxhimin e cilësisë, që përmbush kërkesat e larta specifike për provimet e gjuhëve të huaja.
 • Detyrat e testeve përpunohen nga eksperte dhe ekspertë me përvojë në mësimdhënie dhe vlerësim, korrigjimi bëhet në Qendrën në Mynih.
 • Materialet e provimit provohen para se të përdoren nën kushtet e provimit. Rezultatet e këtyre provave vlerësohen nga ana cilësore dhe sasiore.
 • Vlerësuesit ndjekin seminare të ndryshme kualifikimi në qendrën në Mynih dhe jashtë saj.

SI DALLOHEN PROVIMET CILWSORE.

 • Drejtësia
  Provimet duhet të jenë sa më të drejta të jetë e mundur për pjesëmarrësit me biografi të ndryshme (p.sh. seksi, prejardhja etnike, invaliditeti etj.)
 • Vlefshmëria
  Provimet dhe testet i quajmë të vlefshme kur mundësojnë arritjet e duhura, të dobishme dhe kuptimplota në lidhje me synimet e vendosura. Në provim duhet të vendosin aftësitë gjuhësore dhe jo aftësia për t’u përqendruar, inteligjenca apo njohuritë mbi botën.
 • Besueshmëria
  Me përfshirjen e dy vlerësuesve për vlerësimin e të gjitha rezultateve, sidomos të atyre me gojë, ne mundësojmë një nivel të lartë besueshmërie. Gabimet në vlerësim, të cilat mund të gjenden në çdo test, janë në kufij shumë të ngushtë dhe të pranueshëm. Perveç kësaj, detyrat e vlerësuesit janë të pavarura dhe të njëkuptimta, që do të thotë: një detyrë e zgjidhur gabim nuk tërheq automatikisht me vete gabime të tjera. Çdo detyrë u ofron pjesëmarrësve në provim shanse të reja.
 • Prakticiteti
  Ne punojmë vazhdimisht për optimizimin e zhvillimit të provimit: kohëzgjatja e testit, pajisje teknike moderne si magnetofon etj., kushtet e përgjithshme.

Bashkëpunimi ndërkombëtar

Insituti Gëte është bashkëthemelues i ALTE (Association of Language Testers in Europe). Kjo shoqatë e ofruesve evropianë të testeve ekziston që në vitin 1990 dhe ka aktualisht 31 anëtarë, të cilët përpilojnë dhe zhvillojnë provime gjuhe në 26 vende të Evropës.Më shumë ...

Provimi i ri Goethe-Zertifikat B1 – Përcaktimi i standardit

Duke filluar nga data 01.08.2013 do të dalë provimi i ri Goethe-Zertifikat B1. Hapi i fundit i projektit në krijimin e provimit ishte etaloni i ashtuquajtur Standard Setting.

Goethe-Zertifikat C2: GDS i ri – të vendoset standardi

© Goethe-Zertifikat C2: GDS
Që prej 01.01.2012 ekziston Goethe-Zertifikat C2: GDS i ri. Hapi i fundit i projektit gjatë zhvillimit të provimit ishte i ashtuquajturi Standard Setting.

Provimi i ri Deutsch-Test für Zuwanderer

u drejtohet të gjithë migrantet dhe migrantët, të cilët duan të jetojnë në Gjermani.

Tërheqja e bashkëshortit / bashkëshortes

Pyetje të shpeshta dhe një provim model për dëshminë e gjuhës për bashkëshortët, të cilët duan të bashkohen me familjen e tyre në Gjermani.