تمرین زبان آلمانی

تمرین زبان آلمانی

لطفاً توجه داشته­باشید که این بخش از درگاه اینترنتی فقط به زبان آلمانی در دسترس است. برای استفاده از این بخش باید آشنائی شما به زبان آلمانی مطابق استاندارد مشترک اروپائی (GER) در سطح A1 باشد.

می­خواهید آلمانی تمرین کنید؟ در اینجا فیلم و عکس­هائی به همراه تمرین، بازی و یا تکالیف درسی در باره موضوع زندگی در آلمان می­یابید.