ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់

សូមអ្នកជ្រាបថា ផ្នែកនេះនៃគេហទំព័រមានតែអត្ថបទជាភាសាអាល្លឺម៉ង់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកត្រូវមានចំណេះភាសាកម្រិត A1 ស្របតាមក្របខណ្ឌយោងរួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (GER)។

តើអ្នកចង់ហាត់ប្រើភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬ? នៅទីនេះមានខ្សែភាពយន្ត និងរូបថតដែលមានភា្ជប់ជាមួយនូវលំហាត់ ល្បែង និងការងារត្រូវដោះស្រាយមួយចំនួនស្តីពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។