መለማመዲ ቛንቋ ጀርመን

ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို ေလ့က်င့္ပါmy

သင္၏ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား ဗဟုသုတသည္ ဘာသာစကားမ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား၏

အမ်ားသံုးဥပေရာပ မူေဘာင္၏ အေကာင္းဆံုးအဆင့္တြင္ ရွိေနသင့္သည္။